Syllabusi banka financa

Shtyp
pdf

Syllabusët e Drejtimit Banka, Financa dhe Kontabilitet

Viti akademik 2010 - 2011

VITI I PARË

SEMESTRI I PARË

Lëndët e obligueshme

1. Bazat e biznesit
2. Bazat e kontabilitetit
3. Matematika
4. Gjuhë angleze I

 

Lëndët zgjedhore

5 Bazat e teknologjive të informacionit

6.Menaxhimi i prezantimit medial

 

SEMESTRI I DYTË

Lëndët e obligueshme

1.Mikroekonomia

2.Statistika

3.E drejta biznesore

Lëndët zgjedhore

4.Sociologjia

5.Menaxhmenti i resurseve

6. Matematika II

7.Shkrimi akademik I

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Syllabusët e Drejtimit Banka, Financa dhe Kontabilitet

Viti akademik 2010 - 2011

VITI I DYTË

SEMESTRI I TRETË

Lëndët e obligueshme

1.Kontabiliteti financiar

2.Marketingu

3.Paraja dhe financat

Lëndët zgjedhore

4.Kërkime operacionale

5.Shkrimi akademik II

6.Informatika e biznesit

7.Biznesi ndërkombëtar


SEMESTRI I KATËRT

Lëndët e obligueshme

1.Banka dhe afarizmi bankar

2.Kontabilitet menaxherial

3.Financat publike

Lëndët zgjedhore

4.Principet e menaxhmentit

5.Ekonomia e Unionit Evropian

6.E-biznes

7.Gjuhë angleze II

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Syllabusët e Drejtimit Banka, Financa dhe Kontabilitet

VITI I TRETË

SEMESTRI I PESTË

Lëndët e obligueshme

1.Financat e korporatave

2.Analiza financiare

3.Makroekonomia

Lëndët zgjedhore

4.Menaxhimi i projekteve

5.Kontabiliteti publik

6.Financat ndërkombëtare

7.Menaxhmenti i bazave të të dhënave

 

SEMESTRI I GJASHTË

Lëndët e obligueshme

1.Inspektimi dhe auditimi

2.Mësimi praktik

3.Punimi i diplomës

Lëndët zgjedhore

5.Ekonomia e tranzicionit

6.Tregu financiar dhe institucionet financiare

7.Menaxhment financiar