IPD – Shkolla Profesionale

UBT Shkolla Profesionale

Përshkrim I përgjithshëm
UBT-ja, si institucion i arsimit të lartë në Kosovë, po dëshmon gjithnjë e më shumë se është e përkushtuar që t’i ofrojë të gjitha modelet e studimit në vend.
Tani më UBT ofron edhe ShkollënProfesionale e cila është akredituar nga Autoriteti Kombëtar I Kualifikimeve për organizimin dhe mbajtjen e mësimit për pesë (5) profile profesionale si mëposhtë:

 1. Teknologji e Informacionit dhe Komunikim (TIK)
 2. Programimi – Zhvillues Softëeri
 3. Administrim I rrjeteve dhe Sistemeve Kompjuterike
 4. Gjuhë Angleze
 5. Asistentë Administrativ

Kështu, UBT-ja vazhdon të mbetet institucioni, pothuajse i vetmi në Kosovë e rajon, i cili ofron programe bashkëkohore sipas standardëve cilësore ndërkombëtare, duke përfshirë edhe profilet profesionale.

Fakte rreth Shkollës Profesionale:
I veqantë – Ofron përvojë të të mësuarit nga ekspertë professional të njohur të industrisë dhe akademisë
I vërtetuar – Ofron njohuri teknike dhe profesionale të ndërlidhura me Çertifikimet Ndërkombëtare
Efektiv – Studentët marrin njohuri sipas kërkesave të tregut, që rezulton më një shkallë të lartë të punësimit
I besueshëm: Ofrohet nga Kolegji UBT si shkolla me e madhë e Shkencave Kompjuterike në Ballkanin Perëndimor
Certifikimet: Studentët gjatë studimit 2 vjeqar, përveq diplomimit do të kenë mundësin edhe të marrjes se certifikimeve ndërkombëtare nga Industria siq janë: Microsoft Certification, Cisco Netërking Academy dhe Cisco Certification, CompTIA A+. Autodesk etj.

Pse të zgjedhim Shkollën Profesionale UBT?

 • 400 anëtarë staf akademik dhe profesional në fushën e TIK-ut
 • Mbi 400 profesionit kanë ndjekur trajnimet profesionale
 • Mbi 260 të certifikuar në programet profesionale ECDL, Cisco, Microsoft, Auto Desk etj
 • Diskutime interaktive me praktikat më të mira
 • Staf i përkushtuar në një ambient miqësor
 • Kampusi Inovaticv me kushte të përshtatshme për mësime praktike
 • Laboratorët me pajisjet më moderne të Teknologjisë Informative
 • 10,000 metra katrorë hapësirë inovative
 • Vizita studimore në kompanitë brenda dhe jashtë vendit
 • Lokacioni afër qendrës dhe i arritshëm në këmbë, pa pasur nevojë për veturë
 • Garantues i suksesit
 • Institucion i Çertifikuar për Ekselencë

 

Përshkrimi I programeve

Administrim I rrjeteve dhe sistemeve

Informata rreth programit
Ky program ju ofron studentëve njohurtë praktike dhe teorike të ndërlidhura me administrimin e sistemeve kompjuterike dhe të rrjetave. Programi është I dizajnuar sipas kërkesave të tregut duke ofruar mundësi të gjerë të punësimit.

Studentët që do të ndjekin shkollë profesionale, ju ofrohet mundësia për të mësuar aftësitë praktike në krjimin dhe administrimin e sistemeve dhe rrjetave kompjuterike të përbëra nga produket e Microsoft, Linux, Cisco si dhe menaxhimit të sistemeve të bazave të të dhënave, ëeb serverëve dhe të tjera.

Rezultatet e pritura
Ky program është për të mësuar parimet, teorinë dhe praktikën e menaxhimit të sistemit, duke përfshirë rrjetin e projektimit të sistemit, analiza, efikasitet dhe siguri. Programi i vë theksin në aftësitë praktike të bazuar në Windows dhe Unix platformat, por mëson parime të përgjithshme, së bashku me elementet e tyre teknike dhe etike. Programi përfshijnë administrimin e përgjithshëm të sistemit, rrjeteve bërthamë të përfshirë me punë të gjerë laboratorike, analizën e sigurisë dhe zbatimin e sa etj.

Kohëzgjatja e programit:
4 Semestra – Program 2 vjeqar
Kredi: 120

Fakte
Mbi 130 të trajnuar dhe të certifikuar nga UBT në programet e rrjetave kompjuterik të Cisco Netëorking Academy

Rezultatet e mësimit

 • Dizajnimit konfigurimi, administriti dhe optimizimi i rrjetave
 • Formulimin e zgjedhjeve teknike
 • Demonstrimi dhe administrimit I sistemeve operative
 • Aplikimi i analizave dhe dizajnimit sipas kërkesave të biznesit
 • Zhvillimi i strategjive për siguri të informacionit
 • Përshkrimi dhe analizimit hardëerike dhe softwerik si dhe komponentët e rrjetit
 • Njohuritë e rrjeteve, protokollet si dhe krahahsimi i modeleve të protokolleve
 • Menaxhimi me sisteme operative, sistemet software, shërbimet e rrjetit dhe të sigurisë.
 • Aftësi mbi vlerësimin dhe krahahsimit e sistemeve softwerike dhe teknologjive të reja.
 • Identifikimi i komponentëve të infrastructures, rolet që kryejnë, dhe infrastrukturën e projektimit, duke përfshirë pajisjet, topologji, protokollet, sistemet softwerike, menaxhimin dhe sigurinë
 • Analizim të përformancës në sistemet e rrjeteve të ndërmarrjes

 

Zhvillues i aplikacioneve

Informata rreth programit
Programi Zhvillues I Aplikacioneve ju ofron marrjen e njohurive që mund të përdoren për të projektuar, zhvilluar dhe implementuar zgjidhje softëerike për bizneset dhe produktet e tyre.

Të diplomuarit në shkollën progresionale për Zhvillues të Aplikacioneve zhvillojnë njohuritë dhe shkathttësitë e tyre për të punuar në industrinë e teknologjisë së informacionit në pozitat si: zhvillues aplikacioni, programmer, inxhinierë I softëerit, analistë I sistemeve, arkitektë softëerik etj.

Rezultatet e pritura

 • Zhvillimin e aplikacioneve përmes gjuhëve programuese Java, C#, PHP
 • Dizajnimin dhe strukturimin e bazave të të dhënave
 • Ndërlidhjen e platformave të ndryshme softëerike
 • Implementimin e sigurisë gjatë zhvillimit të aplikacioneve
 • Testimin e aplikacioneve dhe zgjidhjen e shpejtë të problemeve (Troubleshoot)
 • Demonstrimi dhe administrimit të kodit burimor
 • Aplikimi I analizave dhe dizajnimit sipas kërkesave të biznesit

 

Kohëzgjatja e programit:
4 Semestra – Program 2 vjeqar
Kredi: 120

Fakte
Mbi 160 të trajnuar dhe të certifikuar nga UBT në programet e Zhvillimi të Aplikacioneve dhe të certifikuar nga Microsoft, Oracle etj


Rezultatet e mësimit

 • Kandidate do të mësojhë të zhvillojë aplikacionet e softuerit që e bën përdorimin efikas dhe të sigurt të shërbimeve
 • Duke përdorur teknologjitë e specializuara dhe të avancuara do të analizoje dhe propozoje arkitektura të ndryshme softëerike.
 • Kandidati do të aplikoj parimet e ndërveprimit njeri-kompjuter në projektimin sistemeve softwerike.
 • Analizuar një problem dhe të identifikojë të dhënat e duhura, komponentet hardëare dhe / ose softëare kërkesat për të zhvilluar një zgjidhje të realizueshme.
 • Përdorimin e mjeteve dhe praktikat që mbështesin procesin e dokumentacionit të softëare.
 • Do të dokumentojë kërkesat e sistemet dhe do të zhvillojë dokumentacion për klientët sipas pajisjeve hardwerike ekzistuese
 • Studentët do të punojnë në mënyrë bashkëpunuese dhe në mënyrë efektive në ekipe për të arritur një qëllim të përbashkët.
 • Do të analizojne teknologji të lokale dhe globale informacionit (IT) trendet, duke njohur ndikimet e TI në çështje dhe përgjegjësitë kulturore, ekonomike, etike dhe ligjore.

 

Teknologji Informative dhe Komunikim

Informata rreth programit
Qëllimi i këtij programi është të trajnoj dhe certifikojë pjesëmarrësit për pozitën e Teknologji informative dhe komunikim,  në mënyrë që të  dëshmojë për njohuritë dhe shkathtësitë profesionale të funksionimit modern.

Me fitimin e kualifikimit Teknologji informative dhe komunikim, kandidati duhet të dëshmoj për njohuritë në përdorim të kompjuterit dhe njoh të pjesët të tij hardverike dhe softverike, të kryej kalkulime të ndryshme duke përdorur programin për llogaritje tabelare, të përpilojë projekte dhe ti organizojë me softver të caktuar,  të kryejnë hulumtime të ndryshme dhe  ti analizojnë me softver të caktuar për analiza statistikore, etj.

Rezultatet e pritura

 • Mbështët përdoruesit në idenfitikimin dhe zgjidhjen e problemeve teknike
 • Analizon kërkesat teknike për të përcaktuar formën e zgjidhjes së tyre
 • Dizajnon dhe planifikon bugjetin si dhe propozon projekte sipas nevojës
 • Instlaon Hardëare dhe softëare duke përfshirë rrjetin kompjuterike, bazën e të dhënave he komponentëve të sigurisë
 • Kryen mirëmbajtjen rutinorë të pajisjeve dhe sistemevbe operative

 

Kohëzgjatja e programit:
Kualifikim Modular
Kredi: 24 kredi

Fakte
Mbi 90 të trajnuar dhe të certifikuar nga UBT në programet e IT Essentials

Rezultatet e mësimit

 • Kandidatët do të demostrojnë njoihuri të proceseve në sitemet e TIK duke përfshirë dërgimin, marrjen dhe manipulimin e të dhënave
 • demonstrojnë njohuri të një pjesë të hardëare, softëare dhe komponentëve të komunikimit përdorur në sistemet e TIK
 • Kandidatët do të pregaditen për mirëmbajtjen e pjesëve hardëerike dhe softëerike
 • Do të pregaditen për analizimin e të dhënave dhe hulumtimeve me SPSS
 • Do të marrin njohuri rreth menaxhimit të projekteve
 • Do të pregaditen për udhëheqjen e ekipeve nga distanca

 

Asistent Administrativ

Informata rreth programit
Qëllimi i këtij programi është të trajnoj dhe certifikojë pjesëmarrësit për pozitën e Asistent Administrativ,  në mënyrë që të  dëshmojë për njohuritë dhe shkathtësitë profesionale të funksionimit modern të një Asistenti Administrativ.

Me fitimin e kualifikimit studentëtduhet të dëshmoj për njohuritë në hartimin e shkresave, memorandumeve dhe e-mail-ave duke përdorur shembuj dhe udhëzime për hartimin efektiv të dokumenteve, strukturimin e tyre, etj.

Të dëshmoj për aftësitë e veta profesionale për caktimin e prioriteteve; menaxhimin e telefonatave; përdorimin efektiv të “Mail Merge” dhe të MS Outlook; përgatitjen e mbledhjeve dhe procesverbaleve; organizimin e ngjarjeve të ndryshme dhe organizmin efikas të skedimit dhe për të gjitha shkathtësitë dhe aftësitë tjera të cilat duhet ti ketë një Asistent ADMINISTRATIV

Rezultatet e pritura

 • Hartim efektiv te dokumenteve
 • Caktim te prioriteteve
 • Menaxhim te telefonatave
 • Përgaditje të procesverbaleve
 • Organizim te agjendave

Kohëzgjatja e programit:
Kualifikim Modular
Kredi: 24 kredi

Fakte
Mbi 80 të trajnuar dhe të certifikuar nga UBT në programet e administrimit te zyreve, administrator të ndërtesave etj


Rezultatet e pritura

table

Gjuhë Angleze

Informata rreth programit
Qëllimi i këtij programi është të trajnoj dhe certifikojë pjesëmarrësit për nivelin fillestar, elementar, para-mesatar, mesatar, i paraavnacuar dhe I avancuar  ata të cilët kanë pak njohuri  të gjuhës angleze por u nevojitet edhe një bazë e fortë për të vazhduar më tutje si dhe ata të cilët dëshirojnë të përforcojnë njohuritë e tyre. Në secilin nivel pjesëmarrësit përgatiten për të vazhduar pastaj nivelet pasuese.

Rezultatet e pritura

 • Shkathtësi në të shkruar
 • Shkathtësi në të lexuar
 • Dëgjim dhe bisedim
 • Zhvillimi I fjalorit të gjuhës angleze përmes bisedimit
 • Zhvillimi I mendimit kritik gjatë leximit të tesktit

Kohëzgjatja e programit:
Kualifikim Modular
Kredi: 54 kredi

Fakte
Mbi 110 të trajnuar dhe të certifikuar nga UBT në programet e gjuhëve të huaja


Lëndët

lendet