Rregullorja e Kolegjit Dukagjini

KODEKSI ETIK I STUDENTËVE

PEJË, Maj 2019


Mbështetur në dispozitat e nenit 88 të Statutit të BPrAL Kolegji “Dukagjini” sh.p.k., Pejë, me datën  15.05.2019, nxjerr:

 

KODEKSIN ETIK TË STUDENTËVE

 

 1. VLERAT BAZIKE DHE PARIMET

Neni 1.

Studentet e të gjitha niveleve studimore (BACHELER dhe MASTER) tek BPrAL Kolegji Dukagjini (me tej: “Dukagjjini”), në punën dhe sjelljen e tyre obligohen të promovojnë parimet bazë humane si dhe parimet profesionale.

 

Neni 2.

Studentet janë të detyruar qe te kenë sjellje përgjegjëse duke zbatuar normat adekuate ligjore, normat artikuluar ne aktet normative të “Dukagjinit”, të drejta bazë të njeriut, drejtësinë, lirit akademike dhe rregullat e sjelljeve kulturore dhe ndershmërisë kundrejt stafit mësimdhënës dhe të punësuarve tjerë në “Dukagjini”, bashkëpunëtoreve të jashtëm dhe vetë studentëve.

 

Neni 3.

Të drejta dhe detyrimet artikuluar ne KODEKSIN ETIK TË STUDENTËVE të “Dukagjinit” (me tej: Kodeksin), ka të bëjë në veprimin dhe sjelljen e studentëve në hapësira qe shfrytëzojnë dhe defilojnë, si dhe ne veprimet qe ne cilëndo mënyrë janë të ndërlidhura me paraqitjen dhe përfaqësimin e   “Dukagjinit”.

 

Neni 4.

Është detyrim moral i secilit student që të ketë reflektim ne çdo sjellje jo etike, respektivisht, shkelje të normave të këtij Kodeksi – nga kushto çoftë.

 

 1. TË DREJTAT E STUDENTËVE

Neni 5.

“Dukagjini” vlerëson dhe mbron të drejtat e studentëve në:

 • pjesëmarrje në procesin mësimor,
 • pjesëmarrje në punën e “Dukagjinit”,
 • lirin e deklarimit në pajtim me parimet morale dhe normat ligjore,
 • pjesëmarrje në diskutime dhe seanca,
 • perfeksionim profesional dhe punë profesionale, punë ne projektime dhe publikim të rezultateve dhe punëve profesionale,
 • vlerësim objektiv dhe proces të drejtë të vlerësimit të punës,
 • mbrojtje nga dhuna, detyrimi dhe kërcënimit me përdorim force,
 • mbrojtje nga diskriminimi dhe shqetësimi mbi baza etnike, religjioze, përkatësisë nacionale, gjinisë, orientimit seksual, racës, moshës, shtatzënisë, gjendjes ekonomike dhe statusit prindëror, invaliditetit, pamjes fizike, gjendjes shëndetësore dhe orientimit politik,
 • zgjedhjeje dhe përfaqësim, organizim demokratik studentor, dhe organizim përgjegjës bashkësie studentore
 • përdorim të pasurisë të “Dukagjinit” për aktivitete jashtë mësimore me qëllim të përmbushjes të nevojave studentore nëse nuk janë ne kundërshtim  me normat e “Dukagjinit”, ne përputhje me mundësit materiale të “Dukagjinit”,
 • pranimin e studentëve dhe organizatave studentore tek organet përgjegjëse te “Dukagjinit”, me qëllim të paraqitjes të qëndrimeve të tyre me lajmërim dhe caktim termini paraprak,
 • njoftimet me rregullat e normat e “Dukagjinit”, dhe qasjes ne aktet normative të “Dukagjinit”,
 • hapësirë të pastër dhe të shëndetshme e ekologjike pune.

 

III.  DETYRIMET E STUDENTËVE

Neni 6.

Studentet e “Dukagjini” kanë detyrime:

 • të zbatojnë dhe te kenë sjellje konformë normave ligjore dhe normave paraparë me akte normative të “Dukagjini”,
 • të përmbushin detyrimet e tyre studentore ne përputhje të plotë me parimet e ndershmërisë dhe ndërgjeshmërisë,
 • me sjellje vetjake të ruajnë shëmbëlltyrën e “Dukagjini”, studentëve dhe të punësuarve të sajë,
 • pasjen ne konsideratë të tjerëve dhe mendimit ndryshe,
 • të kërkojnë dhe mbështesin marrëdhënie të tolerancës dhe respektit së ndërsjellë,
 • të kenë sjellje ne përputhje me parimet e drejtësisë dhe barazisë në mënyrë qe të përjashtohet çdo formë e diskriminimit, shqetësimit, mëkëmbjes, përdorimit të forcës fizike dhe shfrytëzimit,
 • të marrë përgjegjësinë për deklarimet e veta, veprimet dhe proceset,
 • të merr pjesë aktive ne ligjërata, punë shkencore dhe atë profesionale dhe të ngjashme,
 • të ruaj rrethinën dhe pasurinë e “Dukagjini”.

 

 1. SHKELJA E TE DREJTAVE DHE DETYRIMET E STUDENTËVE

Neni 7.

Është i papranueshëm cilado shkelje e të drejtave dhe detyrimeve të studentëve përshkruar me këtë Kodeks të “Dukagjini”.

 

Neni 8.

Shkelje të te drejtave dhe detyrimeve të studentëve konsiderohen të jenë:

 • veprimet qe paraqesin vepra të dënueshme të cilat ndiqen sipas detyrës zyrtare dhe qe sipas ligjit mund të shqiptohet dënimi me burg,
 • veprimet qe paraqesin vepra të dënueshme dhe atyre të kundërvajtjes të kryera kundër mësimdhënësve dhe të punësuarve tjerë tek “Dukagjini”, ose kundër studentëve tjerë,
 • futjes së armëve zjarri dhe armëve tjera, ose mjeteve të përshtatshme për shkaktim të lëndimeve trupore,
 • vjedhje e qëllimshme ose dëmtim të pronës së “Dukagjini”,
 • vjedhje e pasurisë se studentëve, mësimdhënësve, te punësuarve dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm,
 • dëmtimi ose shkatërrimi i qëllimshëm i indeksit, respektivisht, publikimi i humbjes se indeksit me qëllim përfitimi të kundërligjshëm apo përfitimeve të te drejtave studentore,
 • keqpërdorim ose falsifikim të lejes (aidisë) studentore,
 • keqpërdorim ose falsifikim të indeksit, vërtetimit, evidencës dhe dokumenteve tjera zyrtare,
 • shkelje të rendit dhe rregullave perceptuar për forma të ndryshme mësimore apo dhënie provimesh,
 • pajisje, bartje dhe/apo përdorim të materialeve mësimore pa lejen e mësimdhënësve ose personave tjerë të autorizuar,
 • shfrytëzim ose qëllimi i shfrytëzimit të shënimeve, të dhënave, llogaritjeve ose formave tjera të përdorimeve elektronike ose programeve gjatë orëve mësimore dhe notimit, nëse me urdhëresë paraprakisht janë të ndaluara,
 • përshkrim të provimeve dhe kolokviumeve,
 • plagjiaturë ose deformim të punimeve ose pjesëve të punëve të te tjerëve (esetë, punët e seminareve, punët përfundimtare diplome dhe magjistrature ose doktoratë, punimeve shkencore dhe të ngjashme,
 • shfrytëzim, ose mos emërim të punimeve të te tjerëve pa përshkrim adekuat të burimit,
 • keqpërdorim të hapësirave dhe mjeteve tjera materiale, pajisjeve informatike dhe pajisjeve tjera në pronësi të “Dukagjini”,
 • keqpërdorim të ndalesave të publikuara dhe ndërmarrje të veprimeve të rrezikshme në hapësira të “Dukagjini”,
 • nënçmim, shqetësim, trajtim të keq, përdorim dhune dhe diskriminimi nga cilado bazë qoftë,
 • shkelje të rregullave të sjelljeve kulturore dhe ndershmërisë kundrejt mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve dhe të punësuarve tjerë tek “Dukagjini”, respektivisht, kundrejt studentëve dhe qytetarëve në hapësirat e “Dukagjini” ose hapësira publike,
 • ardhja në mësim në gjendje të pirë ose nën ndikimin e përdorimit të substancave të drogës,
 • pirja e duhanit në hapësirat e “Dukagjini”,
 • shkelje të detyrimeve kontraktuale me “Dukagjini”,
 • të gjitha veprimet tjera qe nuk janë në pajtim me etiken e vlerësimeve dhe normat e pranuara të sjelljeve shoqërore,

 

Neni 9.

Cilado shkelje e të drejtave dhe detyrimeve studentore përshkruar me Kodeks i nënshtrohet përgjegjësisë në pajtim me RREGULLOREN E PËRGJEGJËSIVE TË STUDENTËVE.

 

 1. KOMISIONI ETIK

Neni 10.

Për shkelje të dispozitave të rregullores së këtij Kodeksi vendos KOMISIONI ETIK, i cili emërohet nga Rektori i “Dukagjini” më propozim të Këshillit Akademik dhe Tubimit të Studentëve të “Dukagjini”.

 

Neni 11.

Këshilli përbehet nga pesë (7) anëtar, njeri nga të cilët është student.

 

Anëtari i studentëve merr pjesë në punën e Komisionit pa të drejtë vote me qëllim mbrojtjeje të te drejtave studentore.

 

Në punën e Komisionit nuk ka të drejtë të marr pjesë mësimdhënësi ose personi tjetër kodeksi etik i të cilit është shkelur.

 

Rektori siguron kushte normale pune për Komisioni.

 

Komisioni ka RREGULLOREN E PUNËS  që me propozim të Komisionit pëlqimin e jep Këshilli Akademik, kurse, të njëjtin e  miraton Rektori i “Dukagjini”.

 

Neni 12.

Për inicimin e procedurës vendos Komisioni ne bazë të iniciativës vetjake ose me iniciativën e mësimdhënëse, të te punësuarve tjerë, studentëve apo personave tjerë te cilët konsiderojnë se janë shkelur dispozitat e këtij Kodeksi.

 

Neni 13.

Sallat e mësimit të “Dukagjini” janë nën vëzhgim të kamerave, ashtu qe video regjistrimet edhe mund të përdoren si dëshmi dhe prova të shkeljes së te drejtave dhe detyrimeve të studentëve dhe bazohen edhe si bazë për inicimin e procedurës se përgjegjësisë.

 

Neni 14.

Në rast të shkeljes së këtij Kodeksi Komisioni lëshon njoftim dhe lidhur me rastin njofton Rektorin e “Dukagjini” pa vonesë.

 

Në rast se me shkeljen e këtij Kodeksi ka quar edhe në shkeljen e Ligjit, akteve tjera nënligjore ose akteve normative të “Dukagjini”, Rektori ne afat prej 15 ditësh nga dita e njoftimit lidhur me rastin njofton organet kompetente.

 

 1. DISPOZITAT KALIMTARE

 

Neni 15.

Me lidhjen dhe nënshkrimin e KONTRATËS PËR STUDIME studenti pranon këtë Kodeks të Etikës Studentore, është i obliguar te njëjtin ta lexoi dhe kështu edhe të deklarohet se obligohet te ketë sjellje dhe veprim absolutisht në përputhje më të njëjtin.

 

 

Neni 16.

Kuptimet qe përdorën sipas këtij Kodeksi dhe qe kanë kuptim parimor, pavarësisht a janë shkruar në gjininë femërore apo mashkullore, përfshinë pa asnjë përjashtim të dy gjinitë.

 

Neni 17.

Ky Kodeks Etik Studentor hynë në fuqi ditën e publikimit të te njëjtit në rrjetin elektronik dhe Tabelë për Shpallje të “Dukagjini”.

 

Pejë

Datë, 15.05.2019

 

BPrAL Kolegji Dukagjini


 

RREGULLORE

PËR VLERËSIM TË STUDENTËVE

 

PEJË, Maj 2019


 

Mbështetur në dispozitat relevante të LIGJIT Nr. 04/L-037 PËR ARSIMIN E LARTË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS, dhe dispozitës së nenit 88 të Statutit të BPrAL Kolegji Dukagjini, Presidenti i këtij Kolegji, në mbledhjen mbajtur në Pejë më datën 15.05. 2019, kanë miratuar këtë:

 

 

RREGULLORE

PËR VLERËSIM TË STUDENTËVE

 

 

 1. VLERËSIMI I PUNIMEVE DHE NOTIMI I STUDENTËVE

Neni 1.

Punimet e studentëve në lëndë përcjellën, vlerëson dhe notohet individualisht, dhe ne raport me grupin ose gjeneratën  – si gjatë ligjëratave po ashtu edhe gjatë gjithë programit studimor.

 

Vlerësimi dhe notimi i studentëve behet me aplikimin e sistemit evropian të bartjes se pikëve (ECTS).

 

ECTS pikët për lëndë i përshkruhet secilës lëndë mbi bazën e planeve dhe programeve  te dy (2) kritereve, dhe atë:

 

 • angazhimi punues i studentit, si dhe
 • vlera e lëndës për kompeticimin e profesionit ose degës.

 

Neni 2.

Ngarkesa punuese e studentit nga të gjitha bazat është nga 1 ECTS poen deri 30 orë për semestër, ashtu qe numri i ECTS poenëve mund të korrigjohen  varësisht nga kontributi me i vogël ose me i madh i profilit të lëndë.

 

Mbi te gjitha bazat ngarkesa e studentit nga 3 deri 8 ECTS poenë, janë:

 

________________________________________________________________________________________________________

Nr.          Lloji i ngarkesave                                             3 deri 4                 nga 5 deri 6                         nga 7 deri 8

Ren.                                                                                       ECTS                             ECTS                                   ECTS

_____________________________________________________________________________________________________

 1.           Ligjëratat                                                                          20                                30                                      30
 2.          Seminaret e përbashkëta

dhe ushtrimet                                                                  10                                 15                                      30

 1.            Puna kolektive                                                                 8                                 10                                      15
 2.           Mësimi i pavarur nga

literatura obligative                                                      30                                 30                                      30

 1.         Konsultimi i literaturës

plotësuese                                                                       12                                 20                                      20

 1.         Punimi i seminareve                                                         10                                 10                                      15
 2.         Mbrojtja e punimeve seminare                                         1                                   1                                        1
 3.         Punimi, prezantimi dhe

arsyetimi i detyrave shtëpiakë                                         5                                   8                                      10

 1.        Punimi dhe mbrojtja e rastit studimore                         4                                   6                                        9
 2.        Përgatitjet për kolokvium ose forma

tjera të provimeve periodike                                         10                                      10                                   10

 1.        Hulumtimet e burimeve tjera                                        10                                      10                                   10

________________________________________________________________________________

Ngarkesa  e tërësishme punuese e                                     120                               150                                    180

 studentit shndërruar ne numër orësh

                                                                               

 1. VLERËSIMI NË KUADËR TË RREGULLATIVËS EVROPIANE TË BARTJES SE POENAVE

 

         Forma e vlerësimit individual

 

Neni 3.

Suksesi i studentit për secilën lëndë shprehet në ECTS vlerësim në përqindje nga 0 deri 100%, si dhe vlerësimin përfundimtar poenësh konformë Ligjit për Arsimin e Lartë në Kosovë (notat 6 deri 10).

 

Kalueshmëria në përqindje nga 50% deri 100%, me nota numerike 6 (mjaftueshëm) deri 10 (shkëlqyeshëm).

 

Nota përfundimtare nga lënda është mbledhja e përqindjeve të suksesit të studentit gjatë ligjëratave dhe përqindjeve të suksesit të tij sendërtuar në provim përfundimtar.

 

            Mënyra e notimit gjatë ligjëratave

 

Neni 4.

Përcjellja dhe vlerësimi i studentit për secilën lëndë behet gjatë ligjëratave mbi bazën e elementeve, si ne vazhdim:

 • prezencës ne ligjëratë,
 • angazhimit dhe aktiviteteve ne ligjëratë, seminare dhe ushtrime,
 • numrit të ushtrimeve dhe detyrave,
 • zgjidhjeve të rastit,
 • suksesit ne kolokviume ose provimeve parciale,
 • elemente tjera qe ka vërtetuar mësimdhënësi ne përshkrimin e lëndës së tij.

 

 

Neni 5.

Nëse suksesi i studentit gjatë ligjëratës është maksimalisht dhe kështu sendërton edhe nota të mira nga kolokviumi ose provime parciale, mësimdhënësi mund t’ia mbylli notën edhe pa dhënien e provimit përfundimtar nga ajo lëndë, sipas kushteve qe mësimdhënësi i ka shënuar në Sillabusin e tij.

 

 

 

 

 

 

Provimi përfundimtar nga lënda:

Neni 6.

Provimi përfundimtar nga cilado lëndë epet pas përfundimit të ligjëratave, vërtetimit të suksesit gjatë ligjëratave dhe marrjes se nënshkrimit nga mësimdhënësi, dhe bënë 30% deri 40% të notës përfundimtare nga lënda.

 

Provimi përfundimtar nga lënda mund të jetë me shkrim (testimi) ose edhe me shkrim edhe me gojë.

 

Pjesa e provimit me gojë nuk është e domosdoshme të zbatohet nëse gjatë ligjëratës ka pasur shumë aktivitete ne pikëpamjeve të shpjegimeve gojore, prezantimeve, diskutimeve etj., dhe nëse mësimdhënësi këto i ka paraparë ne SYLABUS.

 

Mënyra e dhënies së provimit përfundimtar në afate paraparë me plan program mësimor, numrin e daljeve, dhënieve te provimeve para komisionit arsimtarësh, etj., rregullohet me STATUT dhe RREGULLOREN PËR STUDIME të BPrAL Kolegji DUKAGJINI.

 

III. RREGULLAT E SJELLJES SE STUDENTIT NE PROVIM PËRFUNDIMTAR NGA LËNDA

Neni 7.

Daljen në provim me shkrim përfundimtar studenti është i obliguar  ta paraqes ne FLETËPARAQITJE adekuate, duke ja dorëzuar referentit për çështje studentore, në mënyrën dhe brenda afateve paraparë më RREGULLORE PËR STUDIME të BPrAL Kolegji DUKAGJINI..

 

Gjatë kohëzgjatjes së provimit me shkrim nuk lejohet:

 • kopjimet, bisedimet ose kthimet e lëvizjeve trupore para – anash apo prapa,
 • te ketë telefonin mobil të kyçur,
 • dorëzimi i paskohëshëm te testit ose punës me shkrim pasi qe mësimdhënësi ka sinjalizuar se koha për përshkrim ka kaluar, si dhe dorëzimi i punës me shkrim të behet ashtu qe të jetë i kthyer nga faqja ku shihet dukshëm emri dhe mbiemri i studentit dhe numri amë i tij.

 

Në të gjitha rastet e ndodhive të sipërme, mësimdhënësi i lëndës nuk do ta shqyrtoi fare provimin me shkrim, dhe studenti do të vlerësohet me zero (0) poen në provimin përfundimtar të lëndës.

 

Pas kalimit të afatit për përshkrim të provimit me shkrim, studentit nuk i lejohet më kurrfarë përmirësimesh në test apo pune me shkrim.

 

 1. RREGULLAT E SJELLJEVE TË STUDENTËVE NË PROVIMIN PËRFUNDIMTAR ME GOJË NGA LËNDA

Neni 8.

Dalja ne provim me gojë nga lënda mund të jetë detyrues sipas orarit qe ka publikuar mësimdhënësi.

 

Gjatë kohëzgjatjes se provimit me gojë nga lënda, nuk është e lejuar:

 • kopjimi, bisedimi ose cilado formë tjetër e komunikimit jo verbal ndërmjet të pranishmeve,
 • leximi i çfarëdo forme të skripteve ose formave tjera sugjestive për pyetjet e shtruara,
 • te ketë telefonin mobil të kyçur ose çfarëdo emetuesi tjetër informatash.

 

 1. BARAZIMI I NOTIMIT ME ECTS VLERËSIMIN

 

Neni 9.

Notat e suksesit krahasohen me ETCS vlerësimin, si ne vazhdim:

 

 • nota 10 (shembullor) i përgjigjet vlerësimit A                 të nivelit  ECTC,
 • nota 9 (shkëlqyeshëm) i përgjigjet vlerësimit B                                   të nivelit  ECTC,
 • nota 8 (shumë mirë) i përgjigjet vlerësimit C                  të nivelit  ECTC,
 • nota 7 dhe 6 (mirë & mjaftueshëm) i përgjigjet vlerësimit D dhe E të nivelit 

 

 1. DETYRIMET E BARTËSIT TË LËNDËS

Neni 10.

Bartësi i lëndës (MENTORI) tek mësimi ne ligjërata individuale është i obliguar qe te udhëhiqi evidencën e secilit student mbi arritjen e suksesit ne përqindje (%), dhe dijës për secilin segment të notimit si dhe përqindjes  (%)  përfundimtare të provimit.

 

Bartësi i lëndës është gjithashtu i obliguar qe me kërkesën e studentit ti mundësoi shikimin ne përqindje (%) të suksesit për secilin segment vlerësimi.

Bartësi i lëndës është i obliguar te vlerësoi studentin me përqindje (%) të ECTS në shkallën 0 deri 100% notim dhe notim numerik.

 

Pas kryerjes së vlerësimit të te studentit gjatë ligjëratave dhe përfundimit të provimit, bartësi i lëndës është i detyruar të saktësoi përqindjen (%) e përgjithshme të notimit për secilin student nga grupimi dhe të formoj Listën Përfundimtare sipas rezultateve të përqindjes ( %) së notave.

 

Ne rast se numri i studentëve nuk mund të renditjes sipas përqindjes (%) së njëjtë vlerësimi përfundimtar, përparësi në renditje do të ketë studenti i cili ka realizuar me shumë përqindje (%) në provimin përfundimtar, dhe pastaj studenti i cili ka realizuar numër më të lartë përqindjeje (%) të vlerësimeve arritur në kolokviume.

 

Bartësi i lëndës është i obliguar qe studentet ti njoftoi lidhur me metodën e nxjerrës së vlerësimeve në parametra të përqindjes (%) për të gjitha llojet e verifikimeve të dijes se arritur, suksesit dhe kompetencionit – si dhe formave të përpilimit të notës përfundimtare.

 

VII. SUKSESI PËRFUNDIMTAR PAS PËRFUNDIMIT TË PROGRAMEVE

Neni 11.

Mbi bazën e përqindjeve (%) mesatare të te gjitha provimeve dhe diplomës, përcaktohet klasifikimi përfundimtar (e ashtuquajtur: klasifikimi i nderit), në formën si më poshtë:

 • klasa e parë (First Class Honours) 80 deri 100% arritjes se dijës, shkadhesave dhe kompetencionit,
 • klasa e dytë e lartë (Upper Second Class Honours) 70 deri 79% arritjes se dijës, shkadhesave dhe kompetencionit,
 • klasa e dytë e poshtme (Loëer Second Class Honours) 60 deri 69% arritjes se dijës, shkadhesave dhe kompetencionit,
 • klasa e tretë (Third Class Honours) 50 deri 59% arritjes se dijës, shkadhesave dhe kompetencionit,
 • kaloi provimin (Pass) 40 deri 49% arritjes se dijës, shkadhesave dhe kompetencionit.

Studentëve me përqindje (%) përfundimtare të mesatares të mësim nxënies, shkathtësive dhe kompetencionit me përfundimin e studimeve në dëftesë, respektivisht, diplomë, përshkruhet falënderimi nga gjuha latine e klasifikimeve të falënderimeve:

 • renditja e parë me falënderim me të lartë (SUMMA CUM LAUDE Baccalaureus), gjegjësisht, specialist me falënderimin me të lartë (SUMMA CUM LAUDE Specijalist),
 • renditja e parë me falënderim të madh (MAGNA CUM LAUDE Baccalaureus), gjegjësisht, specialist me falënderim të madh (MAGNA CUM LAUDE Specijalist),
 • renditja e parë me falënderim (CUM LAUDE Baccalaureus), gjegjësisht, specialist me falënderim (CUM LAUDE Specijalist.

 

VIII.  DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

 

Neni 12.

Ndryshimet dhe plotësimet e kësaj Rregulloreje merren ne procedurë të njëjtë si dhe vetë Rregullorja.

 

Neni 13.

Kjo Rregullore hynë në fuqi tetë (8) ditë pas nënshkrimit të sajë, si dhe publikimit të saj.

 

Pejë,                                                             

Datë, 15.05.2019                                           

 BPrAL Kolegji Dukagjini

                                                   


  

RREGULLORE

PËR PËRGJEGJËSIT  E STUDENTËVE

PEJË, Maj 2019


Mbështetur në dispozitat respektive të LIGJIT Nr. 04/L-037 PËR ARSIMIN E LARTË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS, si dhe dispozitës së nenit  88 të Statutit të BPrAL Kolegji Presidenti më datën 15.05. 2019, miratoi këtë:

 

RREGULLORE

PËR PËRGJEGJËSIT  E STUDENTËVE

 

Neni 1.

Më këtë Rregullore rregullohen përgjegjësitë e studentëve për shkelje të detyrave gjatë studimeve në BPrAL Kolegji Dukagjinit, caktohen masat ndëshkimore dhe shqiptimi i sanksioneve adekuate, si dhe procedura së bashku më këshillat juridike.

 

Neni 2.

Studenti është i obliguar të përmbushi detyrat  e marra, ta ruaj pasurinë e BPrAL Kolegji Dukagjini, si dhe tu përmbahet rregullave tjera sanksionuar me Statut, këtë Rregullore si dhe akte tjera normative të “Dukagjini”.

 

Në rast të mos përmbushjes se detyrimeve, studenti mund të bartë përgjegjësi disiplinore dhe materiale.

 

Neni 3.

Studenti mund të kryej shkelje të lehta dhe shkelje të rënda disiplinore kundrejt kryerjes ose moskryerjes  të detyrimeve të ngarkuara.

 

SHKELJE TË RËNDA KONSIDEROHEN:

 

 • keqpërdorimet ne shfrytëzimin e indeksit,
 • futja e shënimeve ose heqja e paautorizuar e shënimeve në indeks dhe dokumente tjera,
 • shkatërrimin ose dëmtimin e qëllimshëm të pasurisë së “Dukagjinit”,
 • shkelja e rëndë e sjelljeve vis a vis mësimdhënësve, personelin mbështetës administrativ si dhe kolegëve student,
 • sjellja e pahijshme që rëndë dhe drejtpërdrejt dëmton imazhin, autoritetin dhe reputacionin e “Dukagjinit”,
 • dhënia e shënimeve të rreme me qellim sendërtimit të te drejtave qe sipas ligjit dhe akteve normative nuk i përkasin,
 • përsëritje e shkeljeve të lehta më shumë se dy (2) herë gjatë studimeve.

 

SHKELJE TË LEHTA KONSIDEROHEN:

 

 • mospjesëmarrja ne ligjërata,
 • sjellje e pahijshme gjatë ligjëratave dhe mbajtjes se provimeve,
 • pengimi i mbajtjes së ligjëratave dhe provimeve,
 • sjellje e pahijshme ndaj mësimdhënësve, personelit mbështetës administrativ si dhe kolegëve student,
 • sjellja ne kundërshtim me normat ligjore mbi ndalimin e prijës se duhanit,
 • sjellje tjera me të cilat dëmtohet imazhi, autoriteti dhe reputacioni i “Dukagjinit”.

 

Neni 4.

Studenti bartë përgjegjësi materiale për çfarëdo dëmi qe me qellim ose nga pakujdesia e skajshme i shkakton në ndërtesë ose pasurisë së “Dukagjinit”.

 

Neni 5.

Studentit për shkelje të lehta të detyrimeve, mund të shqiptohet këto masa  ndëshkimore:

 • vërejtje, si dhe
 • vërejtje me shkrim.

 

Për shkelje të rënda studentit mund ti shqiptohen këto masa  ndëshkimore:

 • vërejtje para përjashtimit nga studimet,
 • ndalim të dhënies se provimeve,
 • ndalim ndjekjeje të ligjëratave apo pjesë të ligjëratave në kohëzgjatje me se paku 30 ditë dhe me se shumti 6 muaj,
 • largimi nga studimet për kohë të caktuar deri 1 vjet,
 • largim të përhershëm nga studimet.

 

Neni 6.

Procedura e përgjegjësisë se studentit iniciohet nga Dekani.

 

Inicimin e procedurës së përgjegjësisë mund ta japi cilido mësimdhënës apo nëpunës i “Dukagjinit”, studentet dhe qytetarët qe kanë njohuri për kryerjen e veprës së ndëshkueshme.

 

Neni 7.

Për përgjegjësinë e studentit vendos Komisioni Disiplinor të cilin e emëron Këshilli i fakultetit, ne bazë të propozimit të Dekanit.

 

Komisioni Disiplinor ka Kryetarin dhe dy (2) anëtar qe kanë zëvendësit e tyre.

 

Kryetari i Komisionit Disiplinor është mësimdhënës, ndërsa një (1) anëtar dhe zëvendësi i tij zgjedhën nga radhët e mësimdhënësve, si kundër një (1) anëtar dhe zëvendësi i tij zgjedhën nga radhët e studentëve.

 

Anëtarët e Komisionit Disiplinor emërohet për periudhën kohore dy (2) vjeçare, me mundësi rizgjedhjeje.

Neni 8.

Procedura para Komisionit Disiplinor është publike dhe e natyrës urgjente.

 

Neni 9.

Me rastin e shqiptimit të masave disiplinore të përgjegjësisë merren parasysh sidomos:

 • pesha e shkeljes dhe pasoja,
 • shkalla e përgjegjësisë se studentit,
 • rrethanat ne të cilat shkelja është kryer,
 • sjellje e mëhershme dhe puna e suksesi i studentit,, si dhe
 • rrethana tjera relevante për gjykim dhe shqiptim të llojit të masës dënuese.

 

Nëse me shkelje është shkaktuar dëm material, Komisioni Disiplinor mund të bie vendim për kompensim dëmi, ose të japi propozim për inicim procedure për kompensim dëmi para organit kompetent.

Neni 10.

Parashkrimi i shqiptimit të masës së përgjegjësisë për shkelje të lehta është kalimi i periudhës kohore prej gjashtë (6) muaj, ndërsa, për shkelje të rënda është kalimi i periudhës kohore prej një (1) vjet  – llogaritur nga dita e kryerjes se shkeljes.

 

Neni 11.

Kundër vendimit të Komisionit Disiplinor studenti të cilit i është shqiptuar dënimi adekuat ka të drejtë ankese Dekanit, në afat prej tetë (8) ditësh – llogaritur nga dita e pranimit të vendimit kundërshtues.

 

Ankesa paraqitet në  formë të shkruar dhe në dy (2) kopje, dhe e cila duhet të jetë e arsyetuar mirë dhe e nënshkruar drejtpërdrejt nga studenti  – si ushtruesi i ankesës.

 

Neni 12.

Vendimi i nxjerrë në procedurë ankimore, doemos duhet të përmbajë një arsyetim të thukët mbi shkaqet e refuzimit të ankesës, pastaj, këshillën juridike, si dhe konfirmimin së ditën e dorëzimit të vendimit miratuar nga organi i shkallës së dytë administrative – studentit, vendimi është  përfundimtar.

Neni 13.

Shqiptimi i masës se përgjegjësisë – largim nga fakulteti, shënohet ne indeks te studentit, dhe vendimi mbi shqiptimin e masës së përgjegjësisë gjithashtu publikohet ne Tabelë për Shpallje të “Dukagjinit”.

Neni 14.

Ndryshimet dhe plotësimet e kësaj Rregulloreje merren ne procedurë të njëjtë si dhe vetë Rregullorja.

Neni 15.

Kjo Rregullore hynë në fuqi tetë (8) ditë pas nënshkrimit të sajë, si dhe publikimit në Tabelë për Shpallje të Dukagjini.

 

PEJË,                                                               BPrAL Kolegji Dukagjini

Datë, 15.05.2019                                                

                              


KODI I ETIKËS


 

Përmbajtja

 

 

HYRJE  3

INTEGRITETI 3

NDËRVEPRIMI 5

PËRGJEGJËSIA   5

NJOHURITË  6

LIRIA AKADEMIKE  6

KOMISIONI I ETIKËS  7

NËN-KOMISIONI I ETIKËS  7

AKTET TË CILAT LIDHEN ME DHUNIMIN E KODIT TË ETIKËS  8

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE  9

 

Bazuar në dispozitat e Ligjit No. 04/L-037 të Arsimit të Lartë në Republikën e Kosovës, sikundër edhe dispozitën e Nenit 88 të Statutit të BPRAL Kolegji DUKAGJINI, Presidenti i DUKAGJINI aprovon si më poshtë;

KODI I ETIKËS

 

HYRJE

Neni 1

Kodi i Etikës së Kolegjit DUKAGJINI (këtej e tutje: Kodi i Etikës) ka për qëllim të përcaktojë rregullat e sjelljes së stafit akademik dhe institucionit në tërësi (këtej e tutje: DUKAGJINI)

 

Anëtarët e bashkësisë akademike përfshijnë stafin akademik, studentët, kontraktorët (këtëj e tutje: Anëtarët e Bashkësisë Akademike) dhe Kodi i Etikës përcakton marrëdhëniet e tyre ndëpersonale dhe marrëdhëniet kundrejt institucionit.

 

Kodi i Etikës është një kontratë e sjelljes morale e cila duhet të zbatohet prej Anëtarëve të Bashkësisë Akademike në mënyrë që forcojnë bashkëpunimin mes tyre në mënyrë të rritet reputacioni i DUKAGJINI.

 

Kodi i Etikës hartohet në përputhje me ligjin dhe kontratat e punësimit dhe për ketë arsye nuk duhet të interpretohet si mohim i të drejtave të garantuara.

 

Statuti i studentit i jep studentëve të drejtat garantuara nga Ligji për Arsimin e Lartë i Kosovës, Statuti i DUKAGJINI  dhe rregullore të tjera specifike të cilat ndërlidhen me Kodin e Etikës.

 

                                                                                      Neni 2

Kodi i Etikës përkrah në thelb vlerat që lidhen me  integritetin, bashkëpunimin, përgjegjësitë, dijen dhe lirinë akademikë.

 

INTEGRITETI

Neni 3

Integriteti në rrafshin individual i të gjithë anëtarëve të komunitetit akademik është thelbësor për zhvillimin e veprimtarive mësimore dhe kërkimore dhe për sigurimin e kushteve të përshtatshme për punë dhe studim.

 

Anëtarët e Bashkësisë Akademike, duhet të shmangin sa më shumë që të jetë e mundur situatat të cilat japin arsye për të pasur dyshime lidhur me besueshmërinë ndaj tyre, dhe në veçanti do të shmangin konfliktet e interesit.

Konflikti i interesit lind atëhere kur interesat në planin individual të një Anëtari të Bashkësisë Akademike ndërhyjnë në detyrimet dhe detyrat e tyre profesionale.

 

Konflikti i interest mund të lindë gjithashtu edhe në kryerjen e detyrave të Anëtarëve të Bashkësive Akademike si anëtarë të organeve të ndryshme të DUKAGJINI-të.

 

Neni 4

Pajtueshmëria me integritetin dhe parimin e integritetit në marrëdhëniet ndërpersonale mes Bashkësisë Akademike përfshin shembujt e mëposhtëm;

refuzimi për të ofruar, pranuar ose kërkuar ndonjë favor apo dhuratë me qëllim të ndikimit ose ryshfetit;

– refuzimi për të ofruar, marrë ose kërkuar dhurata të çfarëdo lloji;

– refuzimi i dhënies së shërbimeve të paguara për studentët, të afërmit e tyre ose bashkëshortët;

– refuzimi për të klasifikuar në mënyrë të pavarur ose për të marrë pjesë në një komitet për studentët që janë të afërm të mësimdhënësit (anëtari i stafit).

 

Neni 5

Parimi i integritetit të procedurave administrative përfshin, për shembull:

– procedura të sakta për zgjedhjen, zgjedhjen dhe emërimin e anëtarëve të komunitetit akademik;

– kryerjen e të gjitha detyrave të ekspertëve në interes të DUKAGJINI-së. Individët që punojnë në departamentet mbështetëse të DUKAGJINI-së nuk duhet të përdorin pozitën e tyre për përfitime personale.

 

 

Neni 6

Parimi i integritetit në kërkimin shkencor dhe në punën e ekspertëve përfshin, për shembull:

– vetëm personat që marrin pjesë në një punë mund të konsiderohen autorë të saj;

– respektimi i të drejtës së autorit dhe citimi i saktë i referencave në çdo punim. Citimi i referencave gjithashtu do të kërkohet nëse hulumtuesit shfrytëzojnë punën e studentëve në kërkime të mëtejshme;

– sigurimin e përdorimit të duhur të fondeve të përcaktuara për hulumtimin dhe zbardhjen e burimeve të financimit në dokumentet që rezultojnë nga hulumtimi i sponsorizuar;

– pajtueshmëria me standardet e veçanta tw etikws kur hulumtimi përfshin njerëz ose kafshë.

 

                                                                             Neni 7

Anëtarët e Komunitetit Akademik veprojnë në interes të DUKAGJINI dhe shmangin të gjitha aktivitetet që diskreditojnë dhe / ose në ndonjë mënyrë dëmtojnë reputacionin e DUKAGJINI-së.

 

BASHKËPUNIMI

                                                                                Neni 8

Veprimtaritë brenda bashkësisë akademike nënkuptojnë bashkëpunim të pavarur nga hierarkia dhe mosha dhe gjinia e një personi.

 

Parimi i bashkëpunimit përfshin elementët e mëposhtëm:

 • mirësjellje dhe respekt;
 • ndihma për anëtarët e bashkësisë akademike përtë marrë kualifikimet e duhura, në lidhje me funksionet që ushtrojnë;
 • ndihmë për anëtarët e komunitetit akademik me nevoja të veçanta;
 • respektimi i dallimeve gjuhësore, fetare, kombëtare, sociale, gjinore dhe të tjera ndërmjet anëtarëve të komunitetit akademik;
 • mbrojtja e të dhënave konfidenciale dhe informacionit në të gjitha format e bashkëpunimit.

 

 

PËRGJEGJËSIA

Neni 9

Statusi i një Anëtari të Bashkësisë Akademike nënkupton që Anëtari të marrë përgjegjësinë e plotë për veprimin apo mosveprimin nga ana e tij.

 

Neni 10

Një qëndrim i përgjegjshëm ndaj punës përfshin përmbushjen e plotë dhe rregullisht të detyrimeve të punës, si dhe marrjen e iniciativës dhe marrjen e detyrave të tjera nëse është e nevojshme.

 

Mësimdhënësit dhe hulumtuesit duhet të tregojnë po ashtu edhe një qëndrim të përgjegjshëm për të punuar nëpërmjet një angazhimi për hulumtime dhe duke ndjekur dhe përmirësuar menjëherë arritjet shkencore në fushat e tyre përkatëse edhe kur nuk ka efekt të drejtpërdrejtë mbi promovimin e tyre profesional apo të ardhurat.

 

Pjesë e përgjegjësisë së stafit akademik janë edhe elementët e mëposhtëm:

 • mbrojtja dhe trajtimi i drejtë i pasurisë së të tjerëve;
 • respektimi i rregullave të shtëpisë siç janë, për shembull, ndalimi i parkimit dhe pirja e pirjes së duhanit dhe konsumimi i alkoolit dhe substancave i substancave të paligjshme në ambientet e fakultetit.

 

DIJA

Neni 11

Një detyrë e Anëtarëve të Bashkësive Akademike është të krijojë një atmosferë konstruktive për promovimin e njohurive të të gjithë Anëtarëve të stafit. Në mënyrë të veçantë ata duhet të përpiqen për përsosmëri në studim, mësimdhënie dhe kërkime dhe përsosmëri në punën e ekspertëve.

Nxitja e  përsosjes së njohurive si vlerë përfshin për shembull elementët e mëposhtëm:

 • zgjedhja e metodave për vlerësimin e njohurive dhe aftësive që përputhen me objektivat e kursit;
 • shmangia e diskutimeve të tepruara të temave që nuk lidhen me përmbajtjen e leksioneve, ushtrimeve ose seminareve;
 • mbajtja e diskutimeve në rrafshin profesional ose shkencor ku studentët ose anëtarët e stafit japin zgjidhje të arsyeshme dhe parashtrojnë alternativat e mundshme;

 

LIRIA AKADEMIKE

Neni 12

Liria akademike lidhet me të drejtën hapësinore të pakufizuar të anëtarëve të komunitetit akademik për të shprehur lirshëm mendimet e tyre shkencore dhe eksperte në ligjërata, ushtrime, seminare, konferenca, tryeza të rrumbullakëta, intervista dhe në forma të tjera të paraqitjes publike si dhe në libra.

Anëtarët e bashkësisë akademike duhet të shmangin sa vijon kur shprehin mendimet e tyre:

 • Propaganda politike ose fetare në mjediset e fakultetit;
 • Fyerje të anëtarëve të komunitetit akademik ose ndonjë personi ose institucioni tjetër;
 • Shpërndarjen e përmbajtjes raciste, nacionaliste, fashiste ose ndonjë përmbajtje tjetër të palejueshme.

 

KOMISIONI I ETIKES

Neni 13

Shkeljet e Kodit të Etikës do të paraqiten para Komisionit të Etikës duke përfshirë:

 • 3 anëtarë të stafit mësimdhënës;
 • 1 anëtar nga stafi mbështetës;
 • 1 anëtar i studentit;

Rektori nuk mund të jetë anëtar i Komisionit të etikës por mund të veprojë si organizator i takimeve.

Komisioni i etikës do të zgjedhë kryetarin dhe nënkryetarin me shumicë votash për kohëzgjatjen e mandatit të tij dyvjeçar.

Sekretariati do të sigurojë mbështetje administrative për Komisionin e Etikës.

 

Neni 14

Detyrat e Komisionit të Etikës

Të marrin iniciativa dhe të japin propozime për ndryshime në Kodin e Etikës:

 • për të diskutuar shkeljet e raportuara të Kodit të Etikës dhe për të propozuar procedura të mëtejshme lidhur me shkeljet;
 • përpilimin e raporteve vjetore për Këshillin Akademik të DUKAGJINI-së;
 • të gjykojë ankesat ndaj vendimeve të Nënkomisionit të Fakultetit

 

Neni 15

Ankesat kundër vendimeve të Nënkomisionit të Etikës së Fakultetit

Komisioni Qendror i Etikës i DUKAGJINI shërben si instanca përfundimtare e ankesave ndaj Vendimeve të Nënkomisionit të Etikës së Fakultetit.

Ankesat kundër vendimeve të Nënkomisionit të Fakultetit mund të referohen nga të gjithë subjektet e procedures.

 

NËN-KOMISIONI I ETIKËS I FAKULTETIT

Neni 16

Shkeljet e Kodit Etik të Fakultetit do të parashtrohen përpara Nën-Komisionit të Etikës së Fakultetit, që përbëhet nga:

 • 1 anëtar i stafit mësimdhënës;
 • 1 anëtar nga stafi mbështetës;
 • 1 anëtar i studentit;

Dekani nuk mund të jetë anëtar i Komisionit të etikës, por mund të veprojë si personi përgjegjës për organizimin e takimeve.

Komisioni i Etikës zgjedh Kryesuesin me shumicë votash për kohëzgjatjen e mandatit të tij dyvjeçar.

Fakulteti do të sigurojë mbështetje administrative për Komisionin e Etikës.

Neni 17

                               Detyrat dhe Përgjegjësitë e Nën-Komisionit të Etikës

 • të marrin iniciativa dhe të japin propozime për ndryshime në Kodin e Etikës të Fakultetit;
 • për të diskutuar shkeljet e raportuara të Kodit të Etikës të Fakultetit dhe për të propozuar masa të mëtejshme lidhur me shkeljet;
 • të përpilojë raporte vjetore për Këshillin e Fakultetit;

 

AKTET TË CILAT ÇOJNË NË DHUNIMIN E KODIT TË ETIKËS

Neni 18

Shkeljet e Kodit të Etikës i dërgohen Komisionit të Etikës dhe dorëzohen me shkrim në Sekretariatin e Fakultetit dhe DUKAGJINI-së.

 

Një raport mbi shkeljen duhet të përmbajë emrin e personit në fjalë, emrin e personit që raporton dhe një përshkrim të veprimeve që konsiderohen se nuk janë përmbushur sipas Kodit të Etikës.

 

Komisioni i Etikës mund të shpërfillë çdo raport anonym. Megjithatë, personi që raporton mund ka tw drejtw shprehw dëshirën për anonimitet të cilwn Komisioni i Etikws do tw duhet t’i japë.

 

Komisioni i Etikës mund të veprojë me nismën e vet për të hetuar shkeljet.

 

Neni 19

Pas marrjes së një raporti, Komisioni i Etikës do të ftojë për një takim personat e implikuar ose përfaqësuesit e organeve që dorëzojnë raportin.

 

Komisioni i Etikës mund të ftojë për një takim çdo person i cili, sipas mendimit të tij, mund të ketë informata relevante për rastin.

 

Personat mund të mbeten anonim sipas kërkesës së tyre.

 

Takimet dhe puna e përditshme e Komisionit të Etikës nuk janë të hapura për publikun.

 

Anëtarët e Komisionit të Etikës dhe personat e ftuar për një mbledhje nuk do të zbulojnë të dhënat dhe informacionin e përmendur në takim.

 

Komisioni i Etikës do të paraqesë të gjitha informacionet e rëndësishme në raportin përfundimtar, i cili do të vihet në dispozicion të të gjithë Anëtarëve të Bashkësisë Akademike (në formë elektronike) nëse caktohet shkelje e Kodit të Etikës.

 

Neni 20

Pas përfundimit të shyrtimit tw çwshtjes, Komisioni i Etikës do të dorëzojë raportin përfundimtar përfshirë çdo masë të propozuar për menaxhimin e DUKAGJINI, i cili do të diskutojë mbi masat e propozuara.

                                                                   

DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

Neni 21

Kodi i Etikës hyn në fuqi një ditë pas miratimit nga Këshilli Akademik

 

Pejë,                                                                                                                        Presidenti i Kolegjit DUKAGJINI,

 

Data, 15.05.2019                                                                                                        _____________________

 


 

Rregullorja e Promovimit Akademik të Kolegjit Dukagjini

 


 

PËRMBAJTJA

 

 

PARIMET THEMELORE   3

PLOTËSIMI I KRITEREVE   4

KRITERET E PROMOVIMIT  4

PARIMET E VLERËSIMIT  6

PROCESI I VENDIMMARRJES  12

PROCEDURAT E PROMOVIMIT  15

APPROVIMI DHE DATA E HYRJES NE FUQI  16

APELIMI  16

PROVIZIONET FINALE   17

 

 

 

 

PARIMET THEMELORE

 

Neni 1

 

Kjo politikë detajon se si stafi akademik i cili mund të demonstrojë përsosmëri të qëndrueshme në prioritetet strategjike të Kolegjit DUKAGJINI përmes kërkimit, arsimit, angazhimit shoqëror, ndikimit global dhe udhëheqjes mund të promovohet.

 

Stafi akademik përparon përmes niveleve të promovimit, dhe pritet që:

 • do të ketë një rritje në cilësinë dhe ndikimin e rezultateve të tyre kryesore të hulumtimit dhe / ose praktikat thelbësore arsimore;
 • roli i tyre në promovimin e bursave do të zgjerohet;
 • Angazhimi i tyre me, dhe kontributi në, disiplina e tyre do të rritet;
 • ata do të demonstrojnë një udhëheqje në rritje brenda Universitetit, kombëtar dhe ndërkombëtar; dhe
 • angazhimi i tyre me drejtësinë sociale, udhëheqjen e mendimit, transferimin e njohurive, partneritetin dhe agjendat globale të ndikimit të strategjisë DUKAGJINI do të zgjerohen.

 

Politika e promovimit akademik është krijuar për të përputhur me vizionin dhe përparësitë e përcaktuara në Strategjinë DUKAGJINI 2025. Në ndjekjen e vizionit dhe objektivave tona, i gjithë stafi pritet të demonstrojë vlerat e mëposhtme:

 • Integritet, profesionalizëm, transparencë dhe vendimmarrje etike, duke hapur frymëzim, guxim dhe besim;
 • Respekt – dëgjimi dhe angazhimi me njëri-tjetrin dhe me komunitetet tona;
 • Përqafimi i diversitetit – promovimi i përfshirjes dhe vlerësimi i kontributit të të gjithë njerëzve; dhe
 • Partneritet – duke punuar në ekipe dhe bashkëpunim për t’i shërbyer më mirë komuniteteve tona.

 

Promovimi akademik bazohet vetëm në meritat e çështjes së prezantuar. Vlerësimi i aplikimeve për promovim bëhet nga një komitet i bashkëmoshatarëve përmes një procesi të krijuar për të mundësuar një zbatim të drejtë dhe të qëndrueshëm të standardeve. Kolegji është i përkushtuar ndaj parimeve të barazisë dhe një procesi të zhvilluar në atë mënyrë që mbështet parimet e drejtësisë dhe është i lirë nga diskriminimi i drejtpërdrejtë dhe indirekt. Në të gjitha nivelet e promovimit, Kolegji mund të marrë parasysh punën dhe çështjet disiplinore përpara se të miratojë një promovim. Politika dhe procedurat e promovimeve akademike zbatohen për të gjithë stafin akademik që kanë të drejtë të aplikojnë për promovim.

 

PLOTËSIMI I KRITEREVE

 

Neni 2

 

Një raund promovimi normalisht do të zhvillohet çdo vit për të katër nivelet e promovimit (Asistent Mësimor, Ligjërues, Asistent Profesor dhe Profesor). Nuk ka kufizime minimale kohore për punësimin në DUKAGJINI për një aplikim për promovim.

 

Çdo aplikim për promovim konsiderohet në meritat e tij – rezultati i çdo aplikacioni të mëparshëm për promovim nuk ka ndonjë rëndësi në një raund aktual reklamimi. Një anëtar i stafit akademik, aplikimi i të cilit për promovim është i pasuksesshëm mund të aplikojë përsëri në vitin pasardhës, nëse ka pasur përparim thelbësor në krahasim me kriteret e promovimit.

 

Drejtori i çështjeve Akademike do t’i paraqesë Rektorit një Orar vjetor të Promovimit Akademik për miratim. Aplikimet e vonshme të promovimit akademik (pas afateve të publikuara) nuk do të pranohen. Aplikantët mund të tërheqin kërkesën e tyre në çdo kohë para mbledhjes së Komitetit të Promovimit të Fakultetit.

 

Stafi akademik, në rrethana të veçanta, mund të promovohet përmes mekanizmit të promovimit të jashtëm.

KRITERET E PROMOVIMIT

 

Neni 3

 

 • Titujt dhe gradat e stafit, kriteret për emërimin dhe riemërimin dhe çështjet përkatëse janë specifikuar në Statut dhe të jenë në përputhje me legjislacionin në fuqi për marrëdhëniet e punës në Republikën e Kosovës.

 

 • Titujt e stafit akademik të Kolegjit përbëhen nga: (a) profesorë; (b) profesorë ndihmës; (c) pedagogë; (d) asistentët mësimdhënës; (e) vizitë të personelit akademik; (f) dhe personeli tjetër akademik, siç përcaktohet nga Departamenti i Kërkimit

 

 • Aplikimi do të vlerësohet në një portofol të provave të paraqitura nga aplikanti duke përshkruar performancën e tyre në secilin prej tre shtyllave të performancës akademike; hulumtimit; Education; dhe Angazhimi Social, Ndikimi Ndërkombëtar dhe Udhëheqja

 

 • Kriteret për të gjithë titujt, përveç Asistentit Mësimdhënës dhe Ligjërues, përfshijnë së paku një diplomë master ose ekuivalent në fushën e lëndës së të nominuarve. Përveç këtij Asistenti dhe Profesorët e Asociuar do të jenë në gjendje të dëshmojnë një rekord të suksesshëm të mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe / ose praktikës profesionale ose artistike, të cilën do ta dëshmojnë të paktën tre (3) gjyqtarë që kanë të paktën një titull më të lartë se sa aktualja thirrja e kandidatit për avancim

 

 • Profesorët ndihmës dhe profesorët e asociuar do të kenë përfunduar Doktoratën dhe kanë një prapavijë të suksesshme në botimin e revistave me recesion ndërkombëtar

 

 • Nëse një person që mban një titull nga një Universitet i akredituar ose një Kolegj Universitar bashkohet me stafin e një ofruesi tjetër që nuk është një Universitet ose Kolegj Universitar, ai / ai mund të vazhdojë të mbajë titullin e dhënë më parë. Nëse një person që ka një titull nga një Kolegj i Akredituar Universitar bashkohet me stafin e një Universiteti, ai / ai normalisht do të kërkohet të aplikojë për dhënien e një titulli nga Universiteti.

 

 • Profesorë të rregullt në pension nga një post i plotë mund të emërohen si Profesor Emeritus dhe mund të thirren për të mbështetur institucionin, në të cilin ai mban këtë titull, në çdo mënyrë që konsiderohet e përshtatshme nga Rektori

 

 • Një fushë thelbësore për vlerësim është kur aplikanti beson se ai / ajo ka dhënë një kontribut të rëndësishëm. Në shumë raste, aplikantët do të kenë dhënë një kontribut në secilin prej tre shtyllave të performancës akademike. Sidoqoftë, aplikantët gjithashtu mund të promovohen në bazë të një kontributi të jashtëzakonshëm në cilindo nga të dy kolonat e performancës akademike. Në të gjitha fushat e vlerësimit, aplikantët inkurajohen të përqendrohen në dy ose tre shembuj të rëndësishëm që ilustrojnë më mirë atë që kanë arritur dhe ndikimin e saj sesa të katalogojnë çdo shembull të mundshëm. Aplikantët duhet të lidhin siç duhet referencat ndër-aplikuese në vend se të përsërisin provat.

 

 • Performanca e mësimdhënies / arsimit – Mësimdhënia përfshin lehtësimin e mësimit studentor universitar dhe pasuniversitar. Kjo përfshin të gjitha aspektet e punës që lidhen me mësimdhënien dhe mësimin e studentëve. Kriteret dhe të përshkruara në Annex 4.

 

 • Performanca e hulumtimit – Në aspektin e performancës së hulumtimit ekziston një pritje që performanca e kërkimit të aplikantit të jetë në përputhje me atë që pritet midis institucioneve më të larta akademike në Kosovë. Sa i përket kontributeve për Angazhimin Social, Ndikimin Global dhe Udhëheqjen, aplikanti duhet të demonstrojë qartë se si kontributet e tyre kanë shtuar vlerë për institucionin, për disiplinën, sektorin ose komunitetin në kontekstin e Strategjisë DUKAGJINI 2025. Aplikantët inkurajohen fuqimisht të paraqesin të dhëna të qarta dhe koncize për të mbështetur pretendimet e tyre për promovim, për shembull, një paraqitje grafike të produktivitetit të kërkimit ose ndonjë masë të cilësisë së hulumtimit me kalimin e kohës. Duhet të sigurohen prova për të vërtetuar pretendimet e cilësisë dhe ndikimit të kontributeve të bëra. Kriteret e hulumtimit përshkruhen në Annex 5.

 

 • Angazhimi social – Aplikimet për promovim në të gjitha nivelet duhet të nxjerrin në pah kontributet e udhëheqjes që ata kanë bërë. Veçanërisht për nivelet më të larta të promovimit, ekziston një kërkesë për rritjen e njohjes së jashtme dhe udhëheqjen e demonstruar në disiplinën që shtrihet përtej DUKAGJINI. Megjithëse promovimi varet kryesisht nga aftësia dhe arritja e demonstruar që nga emërimi i aplikantit në pozicionin e tyre aktual, performanca totale e karrierës (përfshirë në institucionet e tjera) gjithashtu konsiderohet. Kriteret janë përshkruar në Annex 6.

 

 

PARIMET E VLERËSIMIT

 

Neni 4

 

 • Procesi i promovimit bazohet thelbësisht në rishikimin e performancës nga kolegët. Bashkëmoshatarët përfshijnë dekanin, gjyqtarët, Komitetin e Promovimit të Fakultetit dhe, për promovim te Profesori, Komitetin e Promovimit të DUKAGJINI. Procesi është krijuar për të marrë një gjykim tërësor nëse portofoli i performancës justifikon promovimin brenda DUKAGJINI. Performanca në lidhje me tre shtyllat e Arsimit, Kërkimit, Angazhimit Social, Ndikimit Global dhe Udhëheqjes do të konsiderohet në kundërshtim me pritjet e nivelit akademik dhe bilancit të përgjegjësive të individit.
 • Procesi i promovimit nuk duhet të favorizojë ose jo të favorizojë individët që kanë një portofol të balancuar të Arsimit, Kërkimit, Angazhimit Social, Ndikimit Global dhe Lidershipit, krahasuar me ata që janë përqendruar kryesisht në një ose dy fusha. Procesi do të vlerësojë performancën në secilin prej tre shtyllave dhe do të bëjë një përcaktim të përshtatur për nivelin akademik për Arsim, Kërkim, Angazhim dhe Udhëheqje dhe do të caktojë një nga 3 përcaktimet; Në secilën nga 3 fushat për vlerësim (Arsim, Kërkim, Angazhim Social, Ndikim Global dhe Udhëheqje), performanca do të vlerësohet si “e jashtëzakonshme”, epror “e tanishme” ose “më pak se aktuale.
 • Nivelet e performancës – Nën performancën aktuale – performanca me një standard që është më pak se sa pritej në nivelin aktual të emërimit (0 pikë); Performanca aktuale – performanca në një standard që pritet në nivelin aktual të emërimit (1 pikë); Performanca superiore – performanca e qartë brenda standardit të pritur në nivelin mbi nivelin aktual të emërimit (2 pikë). Performanca e pahijshme – performanca shumë mbi mesin e standardit të pritur në nivelin mbi nivelin aktual të emërimit (3 pikë).
 • Aplikantët gjithashtu mund të promovohen në bazë të një kontributi të jashtëzakonshëm në secilën prej dy shtyllave të performancës akademike. Aplikimet do të konsiderohen si një e tërë dhe performanca e jashtëzakonshme në një shtyllë mund të balancohet ndaj një performance më të ulët në një tjetër. Nivelet e pritura të performancës reflektojnë të dy performancat gjatë një numri vitesh dhe trajektoren e fundit. Që një promovim të jetë i suksesshëm, një aplikant duhet të arrijë të paktën 6 pikë. Kjo mund të arrihet me një kombinim të sa vijon: (a) duke arritur të paktën një vlerësim superior në të tre fushat (2 + 2 + 2 = 6); (b) duke arritur një vlerësim të jashtëzakonshëm në të paktën dy fusha (3 + 3 = 6); (c) duke arritur një vlerësim të jashtëzakonshëm në një zonë, një vlerësim superior në një zonë dhe një vlerësim aktual në zonën e tretë (3 + 2 + 1 = 6).

 

 • Tabelat e mëposhtme japin shembuj të kombinimeve të mundshme.

Tabela 1 Një model i performancës për një anëtar të stafit akademik, ku ka pasur kontribute thelbësore në të tre shtyllat e performancës

Edukim Hulumtim Angazhimi Social, Ndikimi Global dhe Udhëheqja   Pikët
Shkëlqyshëm

(3 Pikë)

0
I lartë

(2 Pikë)

X X X   6
Aktual

(1 Pikë)

0
Në vazhdim

(0 Pikë)

0
  Total   6
  Rezultatet   Promovojë

 

Tabela 2         Një model i performancës për një anëtar të stafit akademik, ku Arsimi është identifikuar si fusha thelbësore për vlerësim

Edukim Hulumtim Angazhimi Social, Ndikimi Global dhe Udhëheqja   Pikët
Shkëlqyshëm

(3 Pikë)

X 3
I lartë

(2 Pikë)

    X   2
Aktual

(1 Pikë)

X 1
Në vazhdim

(0 Pikë)

0
  Total   6
  Rezultatet   Promovojë

 

Tabela 3         Një model i performancës për një anëtar të stafit akademik, ku Arsimi është identifikuar si fusha thelbësore për vlerësim

Edukim Hulumtim Angazhimi Social, Ndikimi Global dhe Udhëheqja   Pikët
Shkëlqyshëm

(3 Pikë)

X X 6
I lartë

(2 Pikë)

        0
Aktual

(1 Pikë)

0
Në vazhdim

(0 Pikë)

X 0
  Total   6
  Rezultatet   Promovojë


 

Tabela 4         Një model i performancës për një anëtar të stafit akademik, ku Hulumtimi identifikohet si fusha thelbësore për vlerësim.

Edukim Hulumtim Angazhimi Social, Ndikimi Global dhe Udhëheqja   Pikët
Shkëlqyshëm

(3 Pikë)

X 3
I lartë

(2 Pikë)

    X   2
Aktual

(1 Pikë)

X 1
Në vazhdim

(0 Pikë)

0
  Total   6
  Rezultatet   Promovojë

 

Tabela 5         Një model tjetër i performancës për një anëtar promovues të stafit akademik, ku Hulumtimi identifikohet si fusha thelbësore për vlerësim

Edukim Hulumtim Angazhimi Social, Ndikimi Global dhe Udhëheqja   Pikët
Shkëlqyshëm

(3 Pikë)

X X 6
I lartë

(2 Pikë)

        0
Aktual

(1 Pikë)

0
Në vazhdim

(0 Pikë)

X 0
  Total   6
  Rezultatet   Promovojë

 

Tabela 6         Një model i performancës për një anëtar promovues të stafit akademik ku Angazhimi Social, Ndikimi Global dhe Lidershipi identifikohet si fusha thelbësore për vlerësim

Edukim Hulumtim Angazhimi Social, Ndikimi Global dhe Udhëheqja   Pikët
Shkëlqyshëm

(3 Pikë)

X 3
I lartë

(2 Pikë)

  X     2
Aktual

(1 Pikë)

X 1
Në vazhdim

(0 Pikë)

0
  Total   6
  Rezultatet   Promovojë

 

 

 

 

PROCESI I VENDIMMARRJES

 

Neni 5

Komitetet e Promovimit të Fakultetit

 

 • Komisionet e Promovimit të Fakultetit (KPF) – Në rastin e aplikimeve për promovim të Asistentit Mësimdhënës dhe Ligjërues, KPF-së i kërkohet të bëjë rekomandime, me arsyetim, tek Rektori se cilet aplikantë duhet të promovohen dhe cilët aplikantë nuk duhet të promovohen. Në rastin e aplikacioneve për promovim për Asistent Profesor dhe Profesor, KPF është e nevojshme të bëjë rekomandime të cilat do të konsiderohen më tej nga një Komitet i Promovimeve të DUKAGJINI që do të bëjë rekomandime, me arsyetim, Rektorit se cilet aplikantë duhet të promovohen dhe cilat aplikantët nuk duhet të promovohen.

 

Perberja e Komisioneve te Promovimit të Fakultetit do të kenë anëtarësimin në vijim: Dekanin (Anëtari Kryesues) sipas detyrës zyrtare. Deri në pesë (5) anëtarë të komitetit nga Fakulteti të emëruar nga Këshilli i Fakultetit. Mandati i këtyre anëtarëve është tre (3) vjet. Së paku dy anëtarë duhet të kenë ekspertizë në rishikimin e kontributeve në fushen e arsimit. Së paku një (1) anëtar nga një Fakultet tjetër ose nga një Universitet tjetër dhe i aprovuar nga Rektori, mandati i të cilit

 • është për një afat për dy (2) vjet. Të gjithë anëtarët duhet të mbajnë të paktën të njëjtin gradë me atë për të cilin kandidatët po vlerësohen. Me përjashtim të anëtarëve të ish-zyrtarit, Dekani duhet të bëjë çdo përpjekje për të siguruar që përfaqësimi të përfshihet nga fusha e gjerë lëndore e një aplikanti. Anëtari Kryesues mund të bashkë-zgjedhë në komitet një anëtar të mëtutjeshëm për të siguruar përfaqësimin nga fusha e gjerë e subjektit të aplikantit, kur kjo nuk arrihet përmes anëtarësimit normal.

 

 

 • Metodologjia e Punës – Mund të mos jetë e mundur të formohet një komitet i fakultetit ku përfaqësohen të gjitha fushat e gjera lëndore të aplikantëve, por në raste të veçanta kur një aplikant beson se kjo është e nevojshme, atëherë duhet të ndërmerret konsultimet paraprake me Dekanin. Të gjitha komitetet duhet të përfshijnë anëtarët meshkuj dhe femra. Asnjë anëtar i një KPF, përveç Dekanit, nuk mund të shërbejë me terma të njëpasnjëshëm. Sidoqoftë, në diskrecionin e Dekanit, një anëtar (ose anëtar) mund të caktohet të vuajë një mandat shtesë në mënyrë që të ruajë një shkallë vazhdimësie brenda anëtarësisë së komitetit. Anëtari kryesues i KPF duhet të identifikojë nëse ndonjë anëtar i KPF-se ka konflikt interesi. Anëtari kryesues duhet të menaxhojë në mënyrë të duhur atë konflikt interesi dhe të dokumentojë perms procedurave se si menaxhohet konflikti i interesave. Një kuorum për një KPF është pesë antare.
 • Kushtet – KFP do të marrë parasysh: dokumentet e aplikimit dhe çdo material shtesë të cilit i referohen dhe vihen në dispozicion nga aplikanti; raporti i dekanëve; Raportet e Sigurimit të Cilësisë, Raportet e Kërkimit dhe raportet konfidenciale nga gjyqtarët. Të gjithë aplikantëve u jepet mundësia të intervistohen nga FPC. Anëtarët e FPC duhet të japin njoftim paraprak për nevojën për të parë prova ose pyetje specifike që mund të kenë për kandidatët. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur disa fakte në kërkesë duhet të sqarohen p.sh. numri i citimeve ose numri i studentëve në një kurs. Dekani dhe aplikanti do t’i marrin këto pyetje të paktën një ditë para intervistës. Aplikantët mund të emërojnë një anëtar tjetër të stafit akademik të Kolegjit, i cili ka njohuri dhe ekspertizë të rëndësishme për aplikimin, të marrë pjesë në intervistën me Dekanin si vëzhgues. Një gjyqtar i emëruar nuk lejohet të veprojë si vëzhgues. Dekani dhe vëzhguesi nuk janë avokatë; atyre nuk u lejohet të prezantojnë informacione të reja dhe as të bëjnë komente personale mbi aplikacionin; Dekani dhe vëzhguesi do të takohen me Komitetin e Promovimit të Fakultetit para, gjatë dhe pas intervistës dhe mund të marrin pjesë në diskutimin e komisionit, por nuk duhet të jenë të pranishëm kur bëhet votimi për aplikantët.

 

 • Intervista u jep aplikantëve një mundësi për të çuar më tej pretendimet e tyre për promovim dhe për anëtarët e komiteteve të promovimit me një mundësi për të kërkuar shpjegime ose sqarime për çështjet brenda një aplikimi për promovim nga aplikanti dhe / ose dekani. Aplikantët të cilët nuk janë në gjendje të marrin pjesë në një intervistë të paracaktuar kanë mundësinë që: të pranojnë të konsiderohen në mungesë; duke u intervistuar me telefon konferencë ose video konferencë në kuader të Fakultetit; duke shtyrë aplikimin e tyre deri në një raund të ri kur janë në dispozicion për intervistë.

 

 

 • Të gjithë anëtarët e KFP’s duhet të votojnë për ose kundër një promovim për secilin aplikant. Votimi bëhet me votim të fshehtë por rezultati duhet të dihet dhe regjistrohet. Për aplikantët e Profesor Asistent dhe Ligjërues jo më shumë se një anëtar i KFP’s mund të votojë kundër promovimit për KFP’s për të rekomanduar promovim. Për aplikantët për asistent profesor ose profesor, jo më shumë se dy anëtarë mund të votojnë kundër promovimit nëse KFP do të rekomandojë promovim. KFP rezervon të drejtën të marrë në konsideratë të dhëna të tjera ose informacione përkatëse përtej aplikimit, siç janë rezultatet e aplikimeve për grante, vlerësimet e fundit të mësimdhënies nga Zyra e Sigurimit të Cilësisë.

 

 

 • Raporti i KFP’s – Anëtari Kryesues, në emër të KFP’s, duhet të përgatisë një listë të aplikantëve të cilet rekomandohen për promovim dhe ata që nuk rekomandohen për promovim duke perfshire edhe rezultatet e votimit. Eshte përgjegjësi e Anëtarit Kryesues që të sigurojë arsyetimet për rekomandimet, duke iu referuar kritereve përkatëse. Raporti i KFP’s duhet të përcaktojë perparsit dhe dobesit të perceptuara të aplikacionit për të justifikuar rekomandimin e KFP’s. Veçanërisht nëse votimi nuk është unanimisht, arsyeja (et) për mendimet e ndara duhet të bëhet e qartë. Raporti duhet të nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e KFP’s. Anëtarët nese nuk pajtohen me vlersimet mund të bashkangjesin një raport ankesen perkatsisht mospajtimin rreth vlersimit.

 

 

 • Aplikuesi mund të zgjedhë të heqë dorë nga e drejta për të parë raportin e dekanit. Komiteti i Promovimit të Fakultetit (dhe Komiteti i Promovimeve të DUKAGJINI nëse është i nevojshëm) do të informohet nëse raporti i dekanit është apo nuk është parë nga aplikanti.

 

Neni 6

Komitetet e Promovimit të DUKAGJINI (KPU)

 

 

 • Roli parësor i KPU është të marrë në konsideratë aplikimet për promovim për Asistent dhe Profesor, së bashku me rekomandimet e KPU-se përkatëse, dhe të bëjë një rekomandim për Rektorin se cilet aplikantë duhet të promovohen dhe cilët aplikantë nuk duhet të jenë promovuar. Ekziston një pritje që standardet e kërkuara për promovim te Profesori i Asociuar dhe Profesori zbatohen në mënyrë uniforme në të gjithë Kolegjin
 • Përbërja – Komiteti i Promovimit të Universitetit (KPU) do të ketë anëtarësimin në vijim: Rektori – Anëtar Kryesues (sipas detyrës zyrtare), Drejtori i Cështjeve Akademike, Drejtori i Kërkimit (3) anëtarët e profesorit të zgjedhur nga Këshilli Akademik dhe (1) anëtar i cili është anëtar i lartë i stafit akademik nga një universitet tjetër. Të gjithë anëtarët e KPUs duhet të jenë të paktën në nivelin për të cilin aplikimet janë duke u shqyrtuar. Sidoqoftë, anëtarët e stafit akademik nga jashtë Universiteti, grada e të cilit mund të jetë nën atë nivel për të cilin po vlerësohen kandidatët, por që kanë njohuri speciale përkatëse, mund të përfshihen në anëtarësinë e Komisionit.
 • Me përjashtim të anëtarëve zyrtarë dhe të jashtëm, mandati i anëtarëve të KPU’s është tre (3) vjet. Mandati i anëtarit të jashtëm është dy (2) vjet. Të gjitha komitetet duhet të përfshijnë anëtarët meshkuj dhe femra. Të paktën një e treta e KPU’s duhet të jetë femër. Me përjashtim të anëtarëve zyrtar, asnjë anëtar i KPU’s nuk mund të shërbejë për dy (2) terma radhazi. Sidoqoftë, në diskrecionin e Rektorit, një anëtar ose anëtar mund të emërohet që të vazhdoj një mandat shtesë për të ruajtur një shkallë vazhdimësie brenda anëtarësisë së komitetit. Një anëtar i stafit nuk mund të jetë anëtar i një KPF dhe KPU për të njëjtin nivel promovimi. Dekanët nuk kanë të drejtë për anëtarësim në KPU. Një kuorum për një KPU është shtatë (7) antare. Anëtari kryesues i KPU’s duhet të identifikojë nëse ndonjë anëtar i KPU’s ka një konflikt interesi me ndonjë aplikant. Anëtari kryesues duhet të menaxhojë në mënyrë të duhur atë konflikt interesi dhe të dokumentojë se si menaxhohet konflikti i interesit
 • Kushtet – Do të ketë dy (2) takime të KPU çdo vit: Një të marrin në konsideratë aplikimet për promovim tek Prof. Asistenti, dhe i dyti për të shqyrtuar aplikimet për promovim te Profesori. UPC do të marrë parasysh: aplikacionin; dokumente dhe materiale të referuara dhe të vëna në dispozicion nga aplikanti; raporti i dekanëve; dhe raporte konfidenciale nga komsioneret. Dekanët mund të intervistohen nga komiteti, individualisht. Qëllimi është që të sqarohen çështjet dhe t’u përgjigjen pyetjeve të anëtarëve të Komisionit. Aplikantët nuk intervistohen nga Komisioni. Do të merret një votë nëse secili aplikant duhet të promovohet. Nëse ka më shumë se tre vota negative në mesin e anëtarëve të KPU’s, aplikanti nuk do të promovohet. Nëse rezolutat e UPC-së ndryshojnë nga rekomandimet e një Komiteti të Promovimit të Fakultetit, Kryetari i UPC-së do t’i japë raport Kryetarit të KPF’s-së. KPU rezervon të drejtën të marrë në konsideratë të dhëna të tjera ose informacione të rëndësishme nga burime përtej aplikimit p.sh. rezultatet e aplikacioneve të fundit për grante konkurruese.

 

 

PROCEDURAT E PROMOVIMIT

 

Neni 7

 

Drejtori i Cështjeve Akademike do të shpallë Thirrjen për Aplikim për Promovim në konsultim me Departamentin e Burimeve Njerëzore. Thirrja duhet të përfshijë Doracakun e Aplikimit duke përfshirë Formularët e Aplikimit, Formularin e Raportit të Dekanëve dhe Formularët e Vendimit të Komitetit.

Aplikantët duhet të plotësojnë: (1) Formularin e Përmbledhjes Ekzekutive, (2) Detajet e Aplikuesit dhe Formularin e Referencave, (3) Formularin e Edukimit / Mësimit, (4) Formularin e Kërkimit, (5) Formularin e Angazhimit Social

Dekanët paraqesin një raport për secilin aplikant në FCC

Komitetet e Promovimit të Fakultetit shqyrtojnë çdo kërkesë dhe rekomandojnë ose nuk rekomandojnë për promovim

Komiteti i Promovimit të DUKAGJINI-së rishikon rekomandimet e bëra nga Komitetet e Promovimit të Fakultetit

Rektori dërgon rekomandimet e propozuara për miratim përfundimtar nga Këshilli Akademik

 

 

APPROVIMI DHE DATA E HYRJES NE FUQI

 

Neni 8

 

Të gjitha promovimet do të miratohen nga Këshilli Akademik. Datat efektive të promovimeve janë janari i vitit vijues.

Nëse kërkohet, reagimi do të ofrohet nga Kryetari i KPF’s për aplikantët të cilët kanë aplikuar pa sukses për promovim në Ligjërues dhe nga Kryetari i KPU’s për aplikantët që kanë aplikuar pa sukses për promovim ne Profesor Asistent ose Profesor. Një reagim i tillë normalisht do t’i transmetohej dekanit. Përshtypjet për kandidatët e pasuksesshëm janë për qëllime të zhvillimit profesional dhe nuk mund të përdoren si arsye për apelim.

 

APELIMI

 

Neni 9

 

Nuk ka dispozitë për ankesë kundër aplikimit të pasuksesshëm, përveç në rastet kur aplikanti ka arsye të besojë se ka pasur parregullsi të rëndësishme procedurale.

Një ankesë për shkaqe procedurale duhet të bëhet brenda dhjetë (10) ditëve të punës nga njoftimi i rezultateve të një kërkese për promovim.

Ankesat duhet të jenë me shkrim dhe drejtuar Rektorit. Ankesa duhet të specifikojë shkeljen e pretenduar të procedurave dhe të tregojë se si perceptohet se shkelja e pretenduar mund të ketë ndikuar në rezultatin e promovimit.

Rektori, në konsultim me Dekanin përkatës do të sigurojë që ankesa të hetohet dhe në bazë të këtij hetimi, mund të përcaktojë ose: (a) që nuk ka pasur parregullsi procedurale dhe se ankesa është hedhur poshtë; ose (b) që ka pasur parregullsi procedurale, por që nuk ka asnjë provë që sugjeron që do të ndikonte materialisht në rezultatin e aplikacionit; ose (c) që ka pasur parregullsi procedurale dhe se mund të ketë ndikuar materialisht në rezultatin e kërkesës. Në raste të tilla, aplikacioni do t’i referohet Komisionit përkatës të Promovimit për rishqyrtim, ose veprimeve alternative dhe të duhura.

Rektori e këshillon ankuesin me shkrim per rezultatin e ankesës.

Nuk ka menyre të mëtutjeshme të apelit brenda Kolegjit.There is no further avenue of appeal within the College.

 

PROVIZIONET FINALE

 

Neni 10

 

Rregullorja për Promovimin Akademik të DUKAGJINI do të hyjë në fuqi në ditën pas datës së miratimit të saj nga Këshilli Akademik.