Sistemet e Informacionit – UBT

PROGRAM I VETËM NË KOSOVË ME PERSPEKTIVË PËR NJË KARRIERË SHKENCORE-AKADEMIKE, MENAXHERIALE DHE BIZNESORE
Studimi Master në Sisteme të  Informacionit është një studim akademik i sistemeve i nivelit botëror me një referencë të veçantë ndaj informacionit dhe komponentëve  teknologjike për menaxhimin e informacionit siҫ janë rrjetat,  harduerët dhe softuerët, etj.,  që njerëzit dhe organizatat i përdorin për të mbledhur, për të klasifikuar, për të procesuar të dhëna, për të krijuar informacione dhe për të i shpërndarë ato sipas nevojave dhe kërkesave të bizneseve dhe organizatave.

Karakteristikat dalluese të sistemeve të informacionit nga sistemet tjera janë:
Sistemet e informacionit nuk kanë kufizim në numër të përdorueseve apo të komponentëve përbërëse të tyre.
Çdo sistem specifik informacionit synon të mbështesë operacionet, menaxhimin dhe vendimmarrjen në biznes dhe në organizatë.

FAKTE RRETH PROGRAMIT