Mekatronikë dhe Menaxhment – UBT

Master (M.Sc.) në Menaxhimin e Mekatronikës

Objektivat dhe Synimet e Programit
Programi Master në Menaxhim të Mekatronikës ofron edukim profesional në këtë fushë të studimit. Mekatronika është studim i sistemeve mekanike dhe shpesh i sistemeve mekanike precize, dhe sistemeve elektronike të ndërlidhura në një mënyrë që monitorohen duke përdorur komponente elektronike dhe elektro-mekanike adekuate që monitorohen dhe kontrollohen përmes përdorimit të sistemeve kompjuterike. Sistemet e mekatronikës gjinden çdo kund rreth nesh me aplikime të gjëra në cdo sektor të shoqërisë duke filluar prej fabrikave, automobilave, aeroplanëve, pajisjet në mjekësi, dhe shume të tjera.  Për më tepër trajnimi i brezave të ardhshëm të inxhinierëve duke u dhënë atyre aftësi gjithëpërfshirëse në sistemet dhe menaxhimin e atyre sistemeve është jashtëzakonisht me rëndësi për industrinë e inxhinierisë në përgjithësi dhe për shoqërinë.

STRUKTURA E KURRIKULES