Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri – UBT

Programi i Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë niveli MASTER është program i akredituar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës dhe Agjensioni I Akreditimit I Kosovës deri në vitin 2021.

Niveli Master:

  • Inxhinieria e Sistemeve Softwerike
  • Web Programming
  • Sistemet e Bazave të të Dhënave
  • Inxhinieria e Komunikimit
  • Shkenca e të dhënave Statistikore
  • Multimedia dhe Vizualizimi
  • Informatika Mjekësore

 

Kohëzgjatja e studimeve:
Studimet zgjasin dy vite (4 semestra) me total prej 120 ECTS për studimet MASTER

Forma e studimeve:
Të rregullta

Numri i ECTS-ve:
Për nivelin MASTER 120 ECTS

Gjuha e studimeve:
Gjuha shqipe dhe Gjuha Angleze

Vendi i studimeve
Kampusi Prishtinë
Kampusi në Pejë
Kampusi Inovativ në Lipjan
Kampusi në Ferizaj
Kampusi në Prizren

FAKTE RRETH PROGRAMIT