Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri – UBT

Ky program ofron mundësi për studentët që të zhvillohen  dhe demonstrojnë njohuri dhe kuptim, shkathtësi si dhe atributet e tjera si në fushat e mëposhtme:

Njohuritë dhë aftësitë
Studentët do të përfitojnë njohuri dhe të kuptuarit e:

 • Parimet themelore dhe njohuri teknike të shkencave kompjuterike dhe inxhinirisë
 • Kuptimi i temave dhe principeve të Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë si dhe aplikimi i saj në qështje praktike
 • Vlerësimit dhe ndërveprimit në bes të teorisë dhe praktikës, lidhjes së tyre dhe mënyrat se si e ndikojnë njëra-tjetrën
 • Kuptimi i aplikimit të shkencave kompjuterike dhe inxhinierisë në zgjidhje të problemeve reale
 • Të jetë në gjendje që të dizajnojë dhe të ëprmirësojë një sistem bazuar në vlerësimin sasior dhe kualitativm të funksionalitetit të tij, përdorimin dhe përformancës
 • Të jetë në gjendje të komunikojë në mënyrë efektive zgjidhjet e tyre për të tjerët, duke përfshirë edhe se si kjo e zgjidh problemin dhe cfarë supozime janë bërë
 • Të kuptojë cështjet sociale, ligjore dhe etike në fushën e Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë
 • Të jetë në gjendje, të punojë në ekip dhe të menaxhojë zhvillimin e tyre, kohën dhe prioritetet
 • Të kuptojë dhe të vlerësojë së informatika ndërvepron me shumë zgjidhje të ndryshme specifike

 

Aftësi tjera të transferushme
Studentët do të përfitojnë zhvillim të shkathtësive të transferushme me të cilat ata do të jenë në gjendje që:

 • Përdorin shkathtësitë analitike për klasifikim dhe prezantim të të dhënave në mënyrë koherent si pjesë e procesit të zgjidhjes së problemeve
 • Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit për të simuluar sistemet, analizimin e të dhënave dhe dizajnimin e zgjidhjeve për të menaxhuar qështjet
 • Të komunikojë në mënyrë të qartë dhe efektive duke përdorur dëshmi, paraqitje grafike dhe aftësi të të shkruarit
 • Të jetë ne gjendje që të aplikojë qasje sistemore dhe integruse me kërkesat e vendit të punës
 • Të përdorë teknikat e kohës me menaxhimit të resurseve për të arritur pikat gjatë menaxhimit të projektit
 • Të pregadit raportë të shkruara dhe prezantime të integruara

 

Te dhena tjera

Emërtimi i programit të studimit Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, PhD, doktoratë, kurs universitar) Bachelor i shkencës (BSc.) Niveli 6
Grada akdemike dhe emërtimi i diplomës në formë të plotë dhe të shkurtuar Bachelor i shkencës nw Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
Profili i programit akademik Inxhinieria e Sistemeve Softwerike
Baza e të dhënave dhe Sistemet e Informacionit
Rrjetat dhe Telekomunikimet
Grafika Kompjuterike dhe Multimedia
Web Programming
Robotika dhe Sistemet Intelegjente
Informatike Bio Mjeksore – BioInformatika
Siguria dhe Sigurimi I Informacionit
Grupi të cilit i orientohet oferta
 • Studentët – programi ofrohet për studentët që kaën përfundurar arsiminn e tyre të mësëm dhe që kanë dhënë provimin kombëtar të maturës
 • Praktikantët e TIK-ut dhe Menaxherët – programi ofrohet edhe për praktikantët ekzistues të TIK-ut që janë të interesuar për të përmirësuar edhe më tej njohuritë e tyre dhe shkathtësitë në profesion
 • Profesionistët e Industrisë – programi ofrohet për ata të cilat ushtrojnë funksionë të ndryshmë të TIK-ut në strukturat e tjera ekonomike ku integrimi i TIK-ut është parë si një vlerë e shtuar
 • Profesionistët e Administratës Publike – programi ofrohet për ata të cilët tashmë punojnë në administratën publike dhe ku TIK-u është parë si një mjet kyq, për menaxhimin e informacionit, sigurisë së informacionit, qeverisjes elektronike (e-qeverisja) dhe aty ku përdorimi i TIK-ut ndikon në përmirësimin e shërbimeve publike
Kohëzgjatja minimale e studimit Gjashtë semestra (tri vite akademike)
Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje nga puna, studim në distancë etj.) E rregullt
Numri i ECTS-ve 180
Vendi i Studimit Kampusi Prishtinë
Kampusi në Pejë
Kampusi Inovativ në Lipjan
Kampusi në Ferizaj
Kampusi në Prizren