Mekatronikë dhe Menaxhment – UBT

Objektivat dhe Synimet e Programit

Programi Baqelor në Menaxhim të Mekatronikës ofron edukim profesional në këtë fushë të studimit. Mekatronika është studim i sistemeve mekanike dhe shpesh i sistemeve mekanike precize, dhe sistemeve elektronike të ndërlidhura në një mënyrë që monitorohen duke përdorur komponente elektronike dhe elektro-mekanike adekuate që monitorohen dhe kontrollohen përmes përdorimit të sistemeve kompjuterike. Sistemet e mekatronikës gjinden çdo kund rreth nesh me aplikime të gjëra në cdo sektor të shoqërisë duke filluar prej fabrikave, automobilave, aeroplanëve, pajisjet e mjekësisë, etj.  Për më tepër trajnim i brezave të ardhshëm të inxhinierëve duke u dhënë atyre aftësi gjithëpërfshirëse në sistemet dhe menaxhimin e atyre sistemeve është jashtëzakonisht me rëndësi për industrinë e inxhinierisë në përgjithësi dhe për shoqërinë.

STRUKTURA E KURRIKULES