Inxhinieri të Ndërtimit dhe Infrastrukturë – UBT

Qëllimi i këtij programi studimor është arsimimi për inxhinierit të  ndërtimtarisë – Bachelor i ndërtimtarisë drejtimi  konstruktive dhe rrugët në harmoni me nevojat dhe kërkesat e shoqërisë Kosovare, ky drejtim nuk ka ekzistuar as tani nuk ka as ne UP .

Inxhinier i ndërtimtarisë  – Bachelor i ndërtimtarisë ne drejtimin konstruktive dhe  rrugëve, pas kryerjes së këtij programi studimor fiton njohurit dhe kompetencat të mjaftueshme për punët e ndërtimtarisë konstruktive dhe  infrastrukturës rrugore, të konstruksioneve dhe të hidroteknikës edhe jashtë kufijve të vendit tonë, në suazat e tregut evropianë dhe botëror.

FAKTE RRETH PROGRAMIT