Grante

Grante të mobilitetit afatshkurtër të shkencëtarëve

Qyteti: Prishtinë

Departamenti i Arsimit të Lartë Shkencës dhe Teknologjisë në mbeshtetje të Ligjit nr. 04/L-135 për veprimtari kërkimore shkencore dt. 28 mars 2013 (gazeta zyrtare nr. 11/02 maj 2013) dhe udhëzimit administrativ nr. 28/2016 i dt. 22.11.2016 për Grante afatshkurtëra të mobilitetit dhe për pjesëmarrje në konferenca shkencore ndërkombëtare, shpall:

 

KONKURS

Për ndarjen e granteve të mobiliteteve afatshkurtër të shkencëtarëve për vitin 2019

Afati i fundit për aplikim është: 18 tetor 2019

Për informacione tjera klikoni në adresën e mëposhtëm:

https://kastori.net/listimi/grante-te-mobilitetit-afatshkurter-te-shkencetareve/