Drejtimet

Juridik

80€
/për një muaj

Master në Menaxhment dhe Ndërmarrësi

100€
/për një muaj
Qëllimi Master në Menaxhmet dhe Ndërmarrësi
Stafi Akademik_2015_2016
Plan Programi për Menaxhmet dhe Ndërmarrësi

Syllabuset