Drejtimet

Administrim Publik

Qëllimi Administrim Publik
Stafi Akademik_2017-2018
Plan Programi për Administrim Publik

Syllabuset

Administrim Biznesi

Qëllimi Administrim Biznesi
Stafi Akademik_2017-2018
Plan Programi për Administrim Biznesi

Syllabuset